Changeset 2310 for FCKeditor/trunk


Ignore:
Timestamp:
07/31/08 10:18:23 (7 years ago)
Author:
w.olchawa
Message:

Vietnamese language file update.

Location:
FCKeditor/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • FCKeditor/trunk/_whatsnew.html

  r2309 r2310  
  4646                        where FCK.InsertHtml() is no longer removing selected contents after content insertion 
  4747                        in Firefox.</li> 
   48                <li>[<a target="_blank" href="http://dev.fckeditor.net/ticket/2406">#2406</a>] Vietnamese  
   49                    language file has been updated.</li> 
  4850        </ul> 
  4951        <h3> 
 • FCKeditor/trunk/editor/lang/_translationstatus.txt

  r2307 r2310  
  7474tr.js      Found: 396   Missing: 24 
  7575uk.js      Found: 397   Missing: 23 
  76 vi.js      Found: 396   Missing: 24 
   76vi.js      Found: 419   Missing: 1 
  7777zh-cn.js   Found: 420   Missing: 0 
  7878zh.js      Found: 420   Missing: 0 
 • FCKeditor/trunk/editor/lang/vi.js

  r2222 r2310  
  4545InsertLink                      : "Chèn/Sửa Liên kết", 
  4646RemoveLink                      : "Xoá Liên kết", 
  47 VisitLink                       : "Open Link",  //MISSING 
   47VisitLink                       : "Mở Liên Kết", 
  4848Anchor                          : "Chèn/Sửa Neo", 
  49 AnchorDelete            : "Remove Anchor",      //MISSING 
   49AnchorDelete            : "Gỡ bỏ Neo", 
  5050InsertImageLbl          : "Hình ảnh", 
  5151InsertImage                     : "Chèn/Sửa Hình ảnh", 
   
  7373DecreaseIndent          : "Dịch ra ngoài", 
  7474IncreaseIndent          : "Dịch vào trong", 
  75 Blockquote                      : "Blockquote", //MISSING 
  76 CreateDiv                       : "Create Div Container",       //MISSING 
  77 EditDiv                         : "Edit Div Container", //MISSING 
  78 DeleteDiv                       : "Remove Div Container",       //MISSING 
   75Blockquote                      : "Khối Trích dẫn", 
   76CreateDiv                       : "Tạo Div Container", 
   77EditDiv                         : "Chỉnh sửa Div Container", 
   78DeleteDiv                       : "Gỡ bỏ Div Container", 
  7979Undo                            : "Khôi phục thao tác", 
  8080Redo                            : "Làm lại thao tác", 
   
  110110 
  111111FitWindow               : "Mở rộng tối đa kích thước trình biên tập", 
  112 ShowBlocks              : "Show Blocks",        //MISSING 
   112ShowBlocks              : "Hiển thị các Khối", 
  113113 
  114114// Context Menu 
   
  117117RowCM                           : "Hàng", 
  118118ColumnCM                        : "Cột", 
  119 InsertRowAfter          : "Insert Row After",   //MISSING 
  120 InsertRowBefore         : "Insert Row Before",  //MISSING 
   119InsertRowAfter          : "Chèn Hàng Phía sau", 
   120InsertRowBefore         : "Chèn Hàng Phía trước", 
  121121DeleteRows                      : "Xoá Hàng", 
  122 InsertColumnAfter       : "Insert Column After",        //MISSING 
  123 InsertColumnBefore      : "Insert Column Before",       //MISSING 
   122InsertColumnAfter       : "Chèn Cột Phía sau", 
   123InsertColumnBefore      : "Chèn Cột Phía trước", 
  124124DeleteColumns           : "Xoá Cột", 
  125 InsertCellAfter         : "Insert Cell After",  //MISSING 
  126 InsertCellBefore        : "Insert Cell Before", //MISSING 
   125InsertCellAfter         : "Chèn Ô Phía sau", 
   126InsertCellBefore        : "Chèn Ô Phía trước", 
  127127DeleteCells                     : "Xoá Ô", 
  128 MergeCells                      : "Trộn Ô", 
  129 MergeRight                      : "Merge Right",        //MISSING 
  130 MergeDown                       : "Merge Down", //MISSING 
  131 HorizontalSplitCell     : "Split Cell Horizontally",    //MISSING 
  132 VerticalSplitCell       : "Split Cell Vertically",      //MISSING 
   128MergeCells                      : "Kết hợp Ô", 
   129MergeRight                      : "Kết hợp Sang phải", 
   130MergeDown                       : "Kết hợp Xuống dưới", 
   131HorizontalSplitCell     : "Tách ngang Ô", 
   132VerticalSplitCell       : "Tách dọc Ô", 
  133133TableDelete                     : "Xóa Bảng", 
  134134CellProperties          : "Thuộc tính Ô", 
   
  159159NotImplemented          : "Lệnh không được thực hiện", 
  160160UnknownToolbarSet       : "Thanh công cụ \"%1\" không tồn tại", 
  161 NoActiveX                       : "Các thiết lập bảo mật của trình duyệt có thể giới hạn một số chức năng của trình biên tập. Bạn phải bật tùy chọn \"Run ActiveX controls and plug-ins\". Bạn có thể gặp một số lỗi và thấy thiếu đi một số chức năng.", 
   161NoActiveX                       : "Các thiết lập bảo mật của trình duyệt có thể giới hạn một số chức năng của trình biên tập. Bạn phải bật tùy chọn \"Run ActiveX controls and plug-ins\". Bạn có thể gặp một số lỗi và thấy thiếu một số chức năng.", 
  162162BrowseServerBlocked : "Không thể mở được bộ duyệt tài nguyên. Hãy đảm bảo chức năng chặn popup đã bị vô hiệu hóa.", 
  163163DialogBlocked           : "Không thể mở được cửa sổ hộp thoại. Hãy đảm bảo chức năng chặn popup đã bị vô hiệu hóa.", 
  164 VisitLinkBlocked        : "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",       //MISSING 
   164VisitLinkBlocked        : "Không thể mở được cửa sổ trình duyệt mới. Hãy đảm bảo chức năng chặn popup đã bị vô hiệu hóa.", 
  165165 
  166166// Dialogs 
   
  200200DlgImgWidth                     : "Rộng", 
  201201DlgImgHeight            : "Cao", 
  202 DlgImgLockRatio         : "Giữ tỷ lệ", 
   202DlgImgLockRatio         : "Giữ nguyên tỷ lệ", 
  203203DlgBtnResetSize         : "Kích thước gốc", 
  204204DlgImgBorder            : "Đường viền", 
   
  209209DlgImgAlignAbsBottom: "Dưới tuyệt đối", 
  210210DlgImgAlignAbsMiddle: "Giữa tuyệt đối", 
  211 DlgImgAlignBaseline     : "Baseline", 
   211DlgImgAlignBaseline     : "Đường cơ sở", 
  212212DlgImgAlignBottom       : "Dưới", 
  213213DlgImgAlignMiddle       : "Giữa", 
   
  330330DlgCellVerAlignMiddle   : "Giữa", 
  331331DlgCellVerAlignBottom   : "Dưới", 
  332 DlgCellVerAlignBaseline : "Baseline", 
   332DlgCellVerAlignBaseline : "Đường cơ sở", 
  333333DlgCellRowSpan          : "Nối Hàng", 
  334334DlgCellCollSpan         : "Nối Cột", 
   
  338338 
  339339// Find and Replace Dialog 
  340 DlgFindAndReplaceTitle  : "Find and Replace",   //MISSING 
   340DlgFindAndReplaceTitle  : "Tìm kiếm và Thay Thế", 
  341341 
  342342// Find Dialog 
   
  376376DlgAnchorTitle          : "Thuộc tính Neo", 
  377377DlgAnchorName           : "Tên của Neo", 
  378 DlgAnchorErrorName      : "Hãy đưa vào tên của Neo", 
   378DlgAnchorErrorName      : "Hãy nhập vào tên của Neo", 
  379379 
  380380// Speller Pages Dialog 
   
  520520 
  521521// Div Dialog 
  522 DlgDivGeneralTab        : "General",    //MISSING 
  523 DlgDivAdvancedTab       : "Advanced",   //MISSING 
  524 DlgDivStyle             : "Style",      //MISSING 
  525 DlgDivInlineStyle       : "Inline Style"        //MISSING 
   522DlgDivGeneralTab        : "Chung", 
   523DlgDivAdvancedTab       : "Nâng cao", 
   524DlgDivStyle             : "Kiểu Style", 
   525DlgDivInlineStyle       : "Kiểu Style Trực tiếp" 
  526526}; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy