Changeset 6881 for CKEditor/trunk


Ignore:
Timestamp:
05/08/2011 01:35:31 PM (4 years ago)
Author:
Saare
Message:

#7647: Updated the Slovak language.

Location:
CKEditor/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • CKEditor/trunk/CHANGES.html

  r6876 r6881  
  5757                <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/7540">#7540</a> : Paste from Word introduces wrong spaces.</li>
  5858                <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/7697">#7697</a> : Successive calls of replace() where not working after SCAYT context menu initialization.</li>
   59                <li>Updated the following language files:<ul>
   60                        <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/7647">#7647</a> : Slovak;</li>
   61                </ul></li>
  5962        </ul>
  6063        <h3>
 • CKEditor/trunk/_source/lang/_translationstatus.txt

  r6639 r6881  
  4848ro.js      Found: 289 Missing: 233
  4949ru.js      Found: 451 Missing: 71
  50 sk.js      Found: 290 Missing: 232
   50sk.js      Found: 334 Missing: 188
  5151sl.js      Found: 394 Missing: 128
  5252sr-latn.js Found: 264 Missing: 258
 • CKEditor/trunk/_source/lang/sk.js

  r6427 r6881  
  3232         * of reading non-English words. So be careful while translating it.
  3333         */
  34         editorTitle : 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.', // MISSING
   34        editorTitle : 'Rich text editor, %1, stlačte ALT 0 pre nápovedu.',
  3535
  3636        // ARIA descriptions.
   
  5757        horizontalrule  : 'Vložiť vodorovnú čiaru',
  5858        pagebreak               : 'Vložiť oddeľovač stránky',
  59         pagebreakAlt            : 'Page Break', // MISSING
   59        pagebreakAlt            : 'Zalomenie strany',
  6060        unlink                  : 'Odstrániť odkaz',
  6161        undo                    : 'Späť',
   
  9494                ok                              : 'OK',
  9595                cancel                  : 'Zrušiť',
  96                 close                   : 'Close', // MISSING
  97                 preview                 : 'Preview', // MISSING
   96                close                   : 'Zatvorit',
   97                preview                 : 'Náhľad',
  9898                generalTab              : 'Hlavné',
  9999                advancedTab             : 'Rozšírené',
  100                 validateNumberFailed : 'This value is not a number.', // MISSING
  101                 confirmNewPage  : 'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?', // MISSING
  102                 confirmCancel   : 'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?', // MISSING
   100                validateNumberFailed : 'Hodnota nieje číslo.',
   101                confirmNewPage  : 'Prajete si načítat novú stránku? Všetky neuložené zmeny budú stratené. ',
   102                confirmCancel   : 'Niektore možnosti boli zmenené. Naozaj chcete zavrieť okno?',
  103103                options                 : 'Options', // MISSING
  104104                target                  : 'Target', // MISSING
   
  120120                alignMiddle             : 'Na stred',
  121121                alignBottom             : 'Dole',
  122                 invalidHeight   : 'Height must be a number.', // MISSING
  123                 invalidWidth    : 'Width must be a number.', // MISSING
   122                invalidHeight   : 'Výška musí byť číslo.',
   123                invalidWidth    : 'Šírka musí byť číslo.',
  124124
  125125                // Put the voice-only part of the label in the span.
   
  137137                toolbar         : 'Vložiť špeciálne znaky',
  138138                title           : 'Výber špeciálneho znaku',
  139                 options : 'Special Character Options' // MISSING
   139                options : 'Možnosti špecíalneho znaku'
  140140        },
  141141
   
  160160                targetPopupName : 'Názov vyskakovacieho okna',
  161161                popupFeatures   : 'Vlastnosti vyskakovacieho okna',
  162                 popupResizable  : 'Resizable', // MISSING
   162                popupResizable  : 'Meniteľná veľkosť',
  163163                popupStatusBar  : 'Stavový riadok',
  164164                popupLocationBar: 'Panel umiestnenia',
   
  208208        list:
  209209        {
  210                 numberedTitle           : 'Numbered List Properties', // MISSING
   210                numberedTitle           : 'Vlastnosti číselného zoznamu',
  211211                bulletedTitle           : 'Bulleted List Properties', // MISSING
  212                 type                            : 'Type', // MISSING
  213                 start                           : 'Start', // MISSING
  214                 validateStartNumber                             :'List start number must be a whole number.', // MISSING
   212                type                            : 'Druh',
   213                start                           : 'Začiatok',
   214                validateStartNumber                             :'Začiatočné číslo číselného zoznamu musí byť celé číslo.',
  215215                circle                          : 'Circle', // MISSING
  216216                disc                            : 'Disc', // MISSING
   
  242242                matchCyclic                     : 'Match cyclic', // MISSING
  243243                replaceAll                      : 'Nahradiť všetko',
  244                 replaceSuccessMsg       : '%1 occurrence(s) replaced.' // MISSING
   244                replaceSuccessMsg       : '%1 výskyt(ov) nahradených.'
  245245        },
  246246
   
  262262                caption         : 'Popis',
  263263                summary         : 'Prehľad',
  264                 headers         : 'Headers', // MISSING
  265                 headersNone             : 'None', // MISSING
  266                 headersColumn   : 'First column', // MISSING
  267                 headersRow              : 'First Row', // MISSING
  268                 headersBoth             : 'Both', // MISSING
  269                 invalidRows             : 'Number of rows must be a number greater than 0.', // MISSING
  270                 invalidCols             : 'Number of columns must be a number greater than 0.', // MISSING
  271                 invalidBorder   : 'Border size must be a number.', // MISSING
  272                 invalidWidth    : 'Table width must be a number.', // MISSING
  273                 invalidHeight   : 'Table height must be a number.', // MISSING
  274                 invalidCellSpacing      : 'Cell spacing must be a number.', // MISSING
  275                 invalidCellPadding      : 'Cell padding must be a number.', // MISSING
   264                headers         : 'Hlavička',
   265                headersNone             : 'Žiadne',
   266                headersColumn   : 'Prvý stĺpec',
   267                headersRow              : 'Prvý riadok',
   268                headersBoth             : 'Obe',
   269                invalidRows             : 'Počet riadkov musí byť číslo väčšie ako 0.',
   270                invalidCols             : 'Počet stĺpcov musí byť číslo väčšie ako 0.',
   271                invalidBorder   : 'Širka rámu musí byť celé číslo.',
   272                invalidWidth    : 'Širka tabuľky musí byť číslo.',
   273                invalidHeight   : 'Výška tabuľky musí byť číslo.',
   274                invalidCellSpacing      : 'Medzera mädzi bunkami (spacing) musí byť číslo.',
   275                invalidCellPadding      : 'Odsadenie v bunkách (padding) musí byť číslo.',
  276276
  277277                cell :
   
  351351                action          : 'Akcie',
  352352                method          : 'Metóda',
  353                 encoding        : 'Encoding' // MISSING
   353                encoding        : 'Kódovanie'
  354354        },
  355355
   
  476476                toolbar                 : 'Kontrola pravopisu',
  477477                title                   : 'Spell Check', // MISSING
  478                 notAvailable    : 'Sorry, but service is unavailable now.', // MISSING
  479                 errorLoading    : 'Error loading application service host: %s.', // MISSING
   478                notAvailable    : 'Služba práve nieje dostupná.',
   479                errorLoading    : 'Chyba pri načítaní slovníka z adresy: %s.',
  480480                notInDic                : 'Nie je v slovníku',
  481481                changeTo                : 'Zmeniť na',
   
  498498                toolbar : 'Smajlíky',
  499499                title   : 'Vkladanie smajlíkov',
  500                 options : 'Smiley Options' // MISSING
   500                options : 'Možnosti smajlíkov'
  501501        },
  502502
   
  529529                pasteMsg        : 'Prosím vložte nasledovný rámček použitím klávesnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) a stlačte <STRONG>OK</STRONG>.',
  530530                securityMsg     : 'Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru pristupovať priamo k datám v schránke. Musíte ich vložiť znovu do tohto okna.',
  531                 pasteArea       : 'Paste Area' // MISSING
   531                pasteArea       : 'Vložiť pole'
  532532        },
  533533
  534534        pastefromword :
  535535        {
  536                 confirmCleanup  : 'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?', // MISSING
   536                confirmCleanup  : 'Vkladaný text vyzerá byť skopírovaný z Wordu. Chcete ho automaticky vyčistiť pred vkladaním?',
  537537                toolbar                 : 'Vložiť z Wordu',
  538538                title                   : 'Vložiť z Wordu',
  539                 error                   : 'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
   539                error                   : 'Nastala chyba pri čistení údajov. Nie je možné vyčistiť vložené údaje.'
  540540        },
  541541
   
  550550                button                  : 'Šablóny',
  551551                title                   : 'Šablóny obsahu',
  552                 options : 'Template Options', // MISSING
   552                options : 'Vlastnosti šablóny',
  553553                insertOption    : 'Nahradiť aktuálny obsah',
  554554                selectPromptMsg : 'Prosím vyberte šablóny na otvorenie v editore<br>(súšasný obsah bude stratený):',
   
  603603        iframe :
  604604        {
  605                 title           : 'IFrame Properties', // MISSING
   605                title           : 'IFrame - vlastnosti',
  606606                toolbar         : 'IFrame', // MISSING
  607                 noUrl           : 'Please type the iframe URL', // MISSING
  608                 scrolling       : 'Enable scrollbars', // MISSING
  609                 border          : 'Show frame border' // MISSING
   607                noUrl           : 'Vložte URL pre iframe',
   608                scrolling       : 'Povoliť skrolovanie',
   609                border          : 'Zobraziť orámovanie'
  610610        },
  611611
   
  620620        {
  621621                label           : 'Veľkosť',
  622                 voiceLabel      : 'Font Size', // MISSING
   622                voiceLabel      : 'Veľkosť písma',
  623623                panelTitle      : 'Veľkosť'
  624624        },
   
  628628                textColorTitle  : 'Farba textu',
  629629                bgColorTitle    : 'Farba pozadia',
  630                 panelTitle              : 'Colors', // MISSING
   630                panelTitle              : 'Farby',
  631631                auto                    : 'Automaticky',
  632632                more                    : 'Viac farieb...'
   
  720720        },
  721721
  722         maximize : 'Maximize', // MISSING
  723         minimize : 'Minimize', // MISSING
   722        maximize : 'Maximalizovať',
   723        minimize : 'Minimalizovať',
  724724
  725725        fakeobjects :
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy