Changeset 7334


Ignore:
Timestamp:
11/30/2011 09:17:14 AM (4 years ago)
Author:
cksource_robot
Message:

Updated translations from CKEditor Translation Center

Location:
CKEditor/trunk/_source
Files:
1 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • CKEditor/trunk/_source/lang/_translationstatus.txt

  r7332 r7334  
  5757tr.js      Found: 576 Missing: 0
  5858uk.js      Found: 544 Missing: 32
  59 vi.js      Found: 493 Missing: 83
   59vi.js      Found: 576 Missing: 0
  6060zh-cn.js   Found: 576 Missing: 0
  6161zh.js      Found: 419 Missing: 157
 • CKEditor/trunk/_source/lang/vi.js

  r7215 r7334  
  3535
  3636        // ARIA descriptions.
  37         toolbars        : 'Editor toolbars', // MISSING
   37        toolbars        : 'Thanh công cụ soạn thảo',
  3838        editor          : 'Bộ soạn thảo',
  3939
   
  5757        horizontalrule  : 'Chèn đường phân cách ngang',
  5858        pagebreak               : 'Chèn ngắt trang',
  59         pagebreakAlt            : 'Page Break', // MISSING
   59        pagebreakAlt            : 'Ngắt trang',
  6060        unlink                  : 'Xoá liên kết',
  6161        undo                    : 'Khôi phục thao tác',
   
  107107                targetSelf              : 'Tại trang (_self)',
  108108                targetParent    : 'Cửa sổ cha (_parent)',
  109                 langDirLTR              : 'Left to Right (LTR)', // MISSING
  110                 langDirRTL              : 'Right to Left (RTL)', // MISSING
  111                 styles                  : 'Style', // MISSING
  112                 cssClasses              : 'Stylesheet Classes', // MISSING
   109                langDirLTR              : 'Trái sang phải (LTR)',
   110                langDirRTL              : 'Phải sang trái (RTL)',
   111                styles                  : 'Kiểu',
   112                cssClasses              : 'Lớp CSS',
  113113                width                   : 'Chiều rộng',
  114114                height                  : 'chiều cao',
   
  122122                invalidHeight   : 'Chiều cao phải là số nguyên.',
  123123                invalidWidth    : 'Chiều rộng phải là số nguyên.',
  124                 invalidCssLength        : 'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).', // MISSING
  125                 invalidHtmlLength       : 'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).', // MISSING
  126                 invalidInlineStyle      : 'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.', // MISSING
  127                 cssLengthTooltip        : 'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).', // MISSING
   124                invalidCssLength        : 'Giá trị quy định cho trường "%1" phải là một số dương có hoặc không có một đơn vị đo CSS hợp lệ (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, hoặc pc).',
   125                invalidHtmlLength       : 'Giá trị quy định cho trường "%1" phải là một số dương có hoặc không có một đơn vị đo HTML hợp lệ (px hoặc %).',
   126                invalidInlineStyle      : 'Giá trị quy định cho kiểu nội tuyến phải bao gồm một hoặc nhiều dữ liệu với định dạng "tên:giá trị", cách nhau bằng dấu chấm phẩy.',
   127                cssLengthTooltip        : 'Nhập một giá trị theo pixel hoặc một số với một đơn vị CSS hợp lệ (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, hoặc pc).',
  128128
  129129                // Put the voice-only part of the label in the span.
   
  187187                charset                 : 'Bảng mã của tài nguyên được liên kết đến',
  188188                styles                  : 'Kiểu (style)',
  189                 rel                     : 'Relationship', // MISSING
   189                rel                     : 'Quan hệ',
  190190                selectAnchor            : 'Chọn một điểm neo',
  191191                anchorName              : 'Theo tên điểm neo',
   
  207207                name            : 'Tên của điểm neo',
  208208                errorName       : 'Hãy nhập vào tên của điểm neo',
  209                 remove          : 'Remove Anchor' // MISSING
   209                remove          : 'Xóa neo'
  210210        },
  211211
   
  217217                type                            : 'Kiểu loại',
  218218                start                           : 'Bắt đầu',
  219                 validateStartNumber                             :'List start number must be a whole number.', // MISSING
   219                validateStartNumber                             :'Số bắt đầu danh sách phải là một số nguyên.',
  220220                circle                          : 'Khuyên tròn',
  221221                disc                            : 'Hình đĩa',
   
  243243                replaceWith                     : 'Thay bằng:',
  244244                notFoundMsg                     : 'Không tìm thấy chuỗi cần tìm.',
  245                 findOptions                     : 'Find Options', // MISSING
   245                findOptions                     : 'Tìm tùy chọn',
  246246                matchCase                       : 'Phân biệt chữ hoa/thường',
  247247                matchWord                       : 'Giống toàn bộ từ',
   
  542542                toolbar                 : 'Dán với định dạng Word',
  543543                title                   : 'Dán với định dạng Word',
  544                 error                   : 'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
   544                error                   : 'Không thể để làm sạch các dữ liệu dán do một lỗi nội bộ'
  545545        },
  546546
   
  608608        iframe :
  609609        {
  610                 title           : 'IFrame Properties', // MISSING
  611                 toolbar         : 'IFrame', // MISSING
  612                 noUrl           : 'Please type the iframe URL', // MISSING
  613                 scrolling       : 'Enable scrollbars', // MISSING
  614                 border          : 'Show frame border' // MISSING
   610                title           : 'Thuộc tính iframe',
   611                toolbar         : 'Iframe',
   612                noUrl           : 'Vui lòng nhập địa chỉ iframe',
   613                scrolling       : 'Kích hoạt thanh cuộn',
   614                border          : 'Hiển thị viền khung'
  615615        },
  616616
   
  640640        colors :
  641641        {
  642                 '000' : 'Black', // MISSING
  643                 '800000' : 'Maroon', // MISSING
  644                 '8B4513' : 'Saddle Brown', // MISSING
  645                 '2F4F4F' : 'Dark Slate Gray', // MISSING
  646                 '008080' : 'Teal', // MISSING
  647                 '000080' : 'Navy', // MISSING
  648                 '4B0082' : 'Indigo', // MISSING
  649                 '696969' : 'Dark Gray', // MISSING
  650                 'B22222' : 'Fire Brick', // MISSING
  651                 'A52A2A' : 'Brown', // MISSING
  652                 'DAA520' : 'Golden Rod', // MISSING
  653                 '006400' : 'Dark Green', // MISSING
  654                 '40E0D0' : 'Turquoise', // MISSING
  655                 '0000CD' : 'Medium Blue', // MISSING
  656                 '800080' : 'Purple', // MISSING
  657                 '808080' : 'Gray', // MISSING
  658                 'F00' : 'Red', // MISSING
  659                 'FF8C00' : 'Dark Orange', // MISSING
  660                 'FFD700' : 'Gold', // MISSING
  661                 '008000' : 'Green', // MISSING
  662                 '0FF' : 'Cyan', // MISSING
  663                 '00F' : 'Blue', // MISSING
  664                 'EE82EE' : 'Violet', // MISSING
  665                 'A9A9A9' : 'Dim Gray', // MISSING
  666                 'FFA07A' : 'Light Salmon', // MISSING
  667                 'FFA500' : 'Orange', // MISSING
  668                 'FFFF00' : 'Yellow', // MISSING
  669                 '00FF00' : 'Lime', // MISSING
  670                 'AFEEEE' : 'Pale Turquoise', // MISSING
  671                 'ADD8E6' : 'Light Blue', // MISSING
  672                 'DDA0DD' : 'Plum', // MISSING
  673                 'D3D3D3' : 'Light Grey', // MISSING
  674                 'FFF0F5' : 'Lavender Blush', // MISSING
  675                 'FAEBD7' : 'Antique White', // MISSING
  676                 'FFFFE0' : 'Light Yellow', // MISSING
  677                 'F0FFF0' : 'Honeydew', // MISSING
  678                 'F0FFFF' : 'Azure', // MISSING
  679                 'F0F8FF' : 'Alice Blue', // MISSING
  680                 'E6E6FA' : 'Lavender', // MISSING
  681                 'FFF' : 'White' // MISSING
   642                '000' : 'Đen',
   643                '800000' : 'Maroon',
   644                '8B4513' : 'Saddle Brown',
   645                '2F4F4F' : 'Dark Slate Gray',
   646                '008080' : 'Teal',
   647                '000080' : 'Navy',
   648                '4B0082' : 'Indigo',
   649                '696969' : 'Dark Gray',
   650                'B22222' : 'Fire Brick',
   651                'A52A2A' : 'Nâu',
   652                'DAA520' : 'Golden Rod',
   653                '006400' : 'Dark Green',
   654                '40E0D0' : 'Turquoise',
   655                '0000CD' : 'Medium Blue',
   656                '800080' : 'Purple',
   657                '808080' : 'Xám',
   658                'F00' : 'Đỏ',
   659                'FF8C00' : 'Dark Orange',
   660                'FFD700' : 'Vàng',
   661                '008000' : 'Xanh lá cây',
   662                '0FF' : 'Cyan',
   663                '00F' : 'Xanh da trời',
   664                'EE82EE' : 'Tím',
   665                'A9A9A9' : 'Xám tối',
   666                'FFA07A' : 'Light Salmon',
   667                'FFA500' : 'Màu cam',
   668                'FFFF00' : 'Vàng',
   669                '00FF00' : 'Lime',
   670                'AFEEEE' : 'Pale Turquoise',
   671                'ADD8E6' : 'Light Blue',
   672                'DDA0DD' : 'Plum',
   673                'D3D3D3' : 'Light Grey',
   674                'FFF0F5' : 'Lavender Blush',
   675                'FAEBD7' : 'Antique White',
   676                'FFFFE0' : 'Light Yellow',
   677                'F0FFF0' : 'Honeydew',
   678                'F0FFFF' : 'Azure',
   679                'F0F8FF' : 'Alice Blue',
   680                'E6E6FA' : 'Lavender',
   681                'FFF' : 'Trắng'
  682682        },
  683683
   
  712712                dic_delete              : 'Xóa',
  713713                dic_rename              : 'Thay tên',
  714                 dic_info                : 'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.', // MISSING
   714                dic_info                : 'Ban đầu, từ điển người dùng được lưu trữ trong một cookie. Tuy nhiên, kích thước cookie bị giới hạn. Khi người sử dụng từ điển phát triển đến điểm không thể được lưu trữ trong cookie, từ điển sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Để lưu trữ từ điển cá nhân của bạn trên máy chủ của chúng tôi, bạn nên xác định một tên cho từ điển của bạn. Nếu bạn đã có một cuốn từ điển được lưu trữ, xin vui lòng gõ tên của nó và nhấn vào nút Khôi phục.',
  715715
  716716                aboutTab                : 'Thông tin'
   
  721721                title           : 'Thông tin về CKEditor',
  722722                dlgTitle        : 'Thông tin về CKEditor',
  723                 help    : 'Check $1 for help.', // MISSING
  724                 userGuide : 'CKEditor User\'s Guide', // MISSING
   723                help    : 'Kiểm tra $1 để được giúp đỡ.',
   724                userGuide : 'Hướng dẫn sử dụng CKEditor',
  725725                moreInfo        : 'Vui lòng ghé thăm trang web của chúng tôi để có thông tin về giấy phép:',
  726726                copy            : 'Bản quyền © $1. Giữ toàn quyền.'
   
  734734                anchor          : 'Điểm neo',
  735735                flash           : 'Flash',
  736                 iframe          : 'IFrame', // MISSING
  737                 hiddenfield     : 'Hidden Field', // MISSING
   736                iframe          : 'IFrame',
   737                hiddenfield     : 'Trường ẩn',
  738738                unknown         : 'Đối tượng không rõ ràng'
  739739        },
   
  744744        {
  745745                title           : 'Chọn màu',
  746                 options :       'Color Options', // MISSING
   746                options :       'Tùy chọn màu',
  747747                highlight       : 'Màu chọn',
  748748                selected        : 'Màu đã chọn',
   
  755755        toolbarGroups :
  756756        {
  757                 document : 'Document', // MISSING
  758                 clipboard : 'Clipboard/Undo', // MISSING
  759                 editing : 'Editing', // MISSING
  760                 forms : 'Forms', // MISSING
  761                 basicstyles : 'Basic Styles', // MISSING
  762                 paragraph : 'Paragraph', // MISSING
  763                 links : 'Links', // MISSING
  764                 insert : 'Insert', // MISSING
  765                 styles : 'Styles', // MISSING
  766                 colors : 'Colors', // MISSING
  767                 tools : 'Tools' // MISSING
   757                document : 'Tài liệu',
   758                clipboard : 'Clipboard/Undo',
   759                editing : 'Chỉnh sửa',
   760                forms : 'Bảng biểu',
   761                basicstyles : 'Kiểu cơ bản',
   762                paragraph : 'Đoạn',
   763                links : 'Liên kết',
   764                insert : 'Chèn',
   765                styles : 'Kiểu',
   766                colors : 'Màu sắc',
   767                tools : 'Công cụ'
  768768        },
  769769
  770770        bidi :
  771771        {
  772                 ltr : 'Text direction from left to right', // MISSING
  773                 rtl : 'Text direction from right to left' // MISSING
   772                ltr : 'Văn bản hướng từ trái sang phải',
   773                rtl : 'Văn bản hướng từ phải sang trái'
  774774        },
  775775
   
  778778                label : 'Thuộc tính Tài liệu',
  779779                title : 'Thuộc tính Tài liệu',
  780                 design : 'Design', // MISSING
   780                design : 'Thiết kế',
  781781                meta : 'Siêu dữ liệu',
  782782                chooseColor : 'Chọn màu',
   
  785785                charset :       'Bảng mã ký tự',
  786786                charsetOther : 'Bảng mã ký tự khác',
  787                 charsetASCII : 'ASCII', // MISSING
   787                charsetASCII : 'ASCII',
  788788                charsetCE : 'Trung Âu',
  789789                charsetCT : 'Tiếng Trung Quốc (Big5)',
   
  793793                charsetKR : 'Tiếng Hàn',
  794794                charsetTR : 'Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ',
  795                 charsetUN : 'Unicode (UTF-8)', // MISSING
   795                charsetUN : 'Unicode (UTF-8)',
  796796                charsetWE : 'Tây Âu',
  797797                docType : 'Kiểu Đề mục Tài liệu',
   
  811811                metaAuthor : 'Tác giả',
  812812                metaCopyright : 'Bản quyền',
  813                 previewHtml : '<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>' // MISSING
   813                previewHtml : '<p>Đây là một số <strong>văn bản mẫu</strong>. Bạn đang sử dụng <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'
  814814        }
  815815};
 • CKEditor/trunk/_source/plugins/uicolor/lang/_translationstatus.txt

  r7329 r7334  
  1313it.js      Found: 4 Missing: 0
  1414pl.js      Found: 4 Missing: 0
   15vi.js      Found: 4 Missing: 0
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy