Ticket #3898: 3898_2.patch

File 3898_2.patch, 41.5 KB (added by Tobiasz Cudnik, 14 years ago)
 • _source/lang/fo.js

   
  396396                alertUrl        : 'Rita slóðina til myndina',
  397397                linkTab : 'Tilknýti',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/bs.js

   
  396396                alertUrl        : 'Molimo ukucajte URL od slike.',
  397397                linkTab : 'Link', // MISSING
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/cs.js

   
  396396                alertUrl        : 'Zadejte prosím URL obrázku',
  397397                linkTab : 'Odkaz',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/en-au.js

   
  396396                alertUrl        : 'Please type the image URL',
  397397                linkTab : 'Link',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?'
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/es.js

   
  396396                alertUrl        : 'Por favor escriba la URL de la imagen',
  397397                linkTab : 'Vínculo',
  398398                button2Img      : '¿Desea convertir el botón de imagen en una simple imagen?',
  399                 img2Button      : '¿Desea convertir la imagen en un botón de imagen?'
   399                img2Button      : '¿Desea convertir la imagen en un botón de imagen?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/km.js

   
  396396                alertUrl        : 'សូមសរសេរងាស័យដ្ឋានរបស់រូបភាព',
  397397                linkTab : 'ឈ្នាប់',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/eu.js

   
  396396                alertUrl        : 'Mesedez Irudiaren URLa idatzi',
  397397                linkTab : 'Esteka',
  398398                button2Img      : 'Aukeratutako irudi botoia, irudi normal batean eraldatu nahi duzu?',
  399                 img2Button      : 'Aukeratutako irudia, irudi botoi batean eraldatu nahi duzu?'
   399                img2Button      : 'Aukeratutako irudia, irudi botoi batean eraldatu nahi duzu?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/ko.js

   
  396396                alertUrl        : '이미지 URL을 입력하십시요',
  397397                linkTab : '링크',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/gu.js

   
  396396                alertUrl        : 'ચિત્રની URL ટાઇપ કરો',
  397397                linkTab : 'લિંક',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/is.js

   
  396396                alertUrl        : 'Sláðu inn slóðina að myndinni',
  397397                linkTab : 'Stikla',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/hu.js

   
  396396                alertUrl        : 'Töltse ki a kép webcímét',
  397397                linkTab : 'Hivatkozás',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/no.js

   
  396396                alertUrl        : 'Vennligst skriv bilde-urlen',
  397397                linkTab : 'Lenke',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/sk.js

   
  396396                alertUrl        : 'Zadajte prosím URL obrázku',
  397397                linkTab : 'Odkaz',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/vi.js

   
  396396                alertUrl        : 'Hãy đưa vào URL của hình ảnh',
  397397                linkTab : 'Liên kết',
  398398                button2Img      : 'Bạn có muốn chuyển nút bấm bằng hình ảnh được chọn thành hình ảnh?',
  399                 img2Button      : 'Bạn có muốn chuyển đổi hình ảnh được chọn thành nút bấm bằng hình ảnh?'
   399                img2Button      : 'Bạn có muốn chuyển đổi hình ảnh được chọn thành nút bấm bằng hình ảnh?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/zh-cn.js

   
  396396                alertUrl        : '请输入图象地址',
  397397                linkTab : '链接',
  398398                button2Img      : '确定要把当前按钮改变为图像吗?',
  399                 img2Button      : '确定要把当前图像改变为按钮吗?'
   399                img2Button      : '确定要把当前图像改变为按钮吗?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/uk.js

   
  396396                alertUrl        : 'Будь ласка, введіть URL зображення',
  397397                linkTab : 'Посилання',
  398398                button2Img      : 'Ви хочете перетворити обрану кнопку-зображення на просте зображення?',
  399                 img2Button      : 'Ви хочете перетворити обране зображення на кнопку-зображення?'
   399                img2Button      : 'Ви хочете перетворити обране зображення на кнопку-зображення?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/ms.js

   
  396396                alertUrl        : 'Sila taip URL untuk fail gambar',
  397397                linkTab : 'Sambungan',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/en-uk.js

   
  396396                alertUrl        : 'Please type the image URL',
  397397                linkTab : 'Link',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?'
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/ro.js

   
  396396                alertUrl        : 'Vă rugăm să scrieţi URL-ul imaginii',
  397397                linkTab : 'Link (Legătură web)',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/pt-br.js

   
  396396                alertUrl        : 'Por favor, digite o URL da figura.',
  397397                linkTab : 'Hiperlink',
  398398                button2Img      : 'Você deseja transformar o botão de imagem selecionado em uma imagem comum?',
  399                 img2Button      : 'Você deseja transformar a imagem selecionada em um botão de imagem?'
   399                img2Button      : 'Você deseja transformar a imagem selecionada em um botão de imagem?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/ru.js

   
  396396                alertUrl        : 'Пожалуйста, введите URL изображения',
  397397                linkTab : 'Ссылка',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/af.js

   
  396396                alertUrl        : 'Voeg asseblief Beeld URL in.',
  397397                linkTab : 'Skakel',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/fr-ca.js

   
  396396                alertUrl        : 'Veuillez saisir l\'URL de l\'image',
  397397                linkTab : 'Lien',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/nb.js

   
  396396                alertUrl        : 'Vennligst skriv bilde-urlen',
  397397                linkTab : 'Lenke',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/bn.js

   
  396396                alertUrl        : 'অনুগ্রহক করে ছবির URL টাইপ করুন',
  397397                linkTab : 'লিংক',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/el.js

   
  396396                alertUrl        : 'Εισάγετε την τοποθεσία (URL) της εικόνας',
  397397                linkTab : 'Σύνδεσμος',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/ar.js

   
  396396                alertUrl        : 'فضلاً أكتب الموقع الذي توجد عليه هذه الصورة.',
  397397                linkTab : 'الرابط',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/en.js

   
  396396                alertUrl        : 'Please type the image URL',
  397397                linkTab : 'Link',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?'
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.'
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/gl.js

   
  396396                alertUrl        : 'Por favor, escriba a URL da imaxe',
  397397                linkTab : 'Ligazón',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/_translationstatus.txt

   
  11Copyright (c) 2003-2009, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
  22For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
  33
  4 af.js      Found: 312 Missing: 123
  5 ar.js      Found: 329 Missing: 106
  6 bg.js      Found: 305 Missing: 130
  7 bn.js      Found: 307 Missing: 128
  8 bs.js      Found: 210 Missing: 225
  9 ca.js      Found: 435 Missing: 0
  10 cs.js      Found: 327 Missing: 108
  11 da.js      Found: 326 Missing: 109
  12 de.js      Found: 435 Missing: 0
  13 el.js      Found: 311 Missing: 124
  14 en-au.js   Found: 395 Missing: 40
  15 en-ca.js   Found: 395 Missing: 40
  16 en-uk.js   Found: 395 Missing: 40
  17 eo.js      Found: 282 Missing: 153
  18 es.js      Found: 435 Missing: 0
  19 et.js      Found: 326 Missing: 109
  20 eu.js      Found: 435 Missing: 0
  21 fa.js      Found: 327 Missing: 108
  22 fi.js      Found: 325 Missing: 110
  23 fo.js      Found: 326 Missing: 109
  24 fr-ca.js   Found: 327 Missing: 108
  25 fr.js      Found: 434 Missing: 1
  26 gl.js      Found: 308 Missing: 127
  27 gu.js      Found: 326 Missing: 109
  28 he.js      Found: 332 Missing: 103
  29 hi.js      Found: 327 Missing: 108
  30 hr.js      Found: 435 Missing: 0
  31 hu.js      Found: 326 Missing: 109
  32 is.js      Found: 332 Missing: 103
  33 it.js      Found: 434 Missing: 1
  34 ja.js      Found: 434 Missing: 1
  35 km.js      Found: 299 Missing: 136
  36 ko.js      Found: 318 Missing: 117
  37 lt.js      Found: 331 Missing: 104
  38 lv.js      Found: 308 Missing: 127
  39 mn.js      Found: 326 Missing: 109
  40 ms.js      Found: 287 Missing: 148
  41 nb.js      Found: 325 Missing: 110
  42 nl.js      Found: 327 Missing: 108
  43 no.js      Found: 325 Missing: 110
  44 pl.js      Found: 435 Missing: 0
  45 pt-br.js   Found: 434 Missing: 1
  46 pt.js      Found: 307 Missing: 128
  47 ro.js      Found: 326 Missing: 109
  48 ru.js      Found: 332 Missing: 103
  49 sk.js      Found: 327 Missing: 108
  50 sl.js      Found: 325 Missing: 110
  51 sr-latn.js Found: 301 Missing: 134
  52 sr.js      Found: 301 Missing: 134
  53 sv.js      Found: 324 Missing: 111
  54 th.js      Found: 312 Missing: 123
  55 tr.js      Found: 332 Missing: 103
  56 uk.js      Found: 435 Missing: 0
  57 vi.js      Found: 435 Missing: 0
  58 zh-cn.js   Found: 435 Missing: 0
  59 zh.js      Found: 435 Missing: 0
   4af.js      Found: 312 Missing: 124
   5ar.js      Found: 329 Missing: 107
   6bg.js      Found: 305 Missing: 131
   7bn.js      Found: 307 Missing: 129
   8bs.js      Found: 210 Missing: 226
   9ca.js      Found: 435 Missing: 1
   10cs.js      Found: 327 Missing: 109
   11da.js      Found: 326 Missing: 110
   12de.js      Found: 435 Missing: 1
   13el.js      Found: 311 Missing: 125
   14en-au.js   Found: 395 Missing: 41
   15en-ca.js   Found: 395 Missing: 41
   16en-uk.js   Found: 395 Missing: 41
   17eo.js      Found: 282 Missing: 154
   18es.js      Found: 435 Missing: 1
   19et.js      Found: 326 Missing: 110
   20eu.js      Found: 435 Missing: 1
   21fa.js      Found: 327 Missing: 109
   22fi.js      Found: 325 Missing: 111
   23fo.js      Found: 326 Missing: 110
   24fr-ca.js   Found: 327 Missing: 109
   25fr.js      Found: 434 Missing: 2
   26gl.js      Found: 308 Missing: 128
   27gu.js      Found: 326 Missing: 110
   28he.js      Found: 332 Missing: 104
   29hi.js      Found: 327 Missing: 109
   30hr.js      Found: 435 Missing: 1
   31hu.js      Found: 326 Missing: 110
   32is.js      Found: 332 Missing: 104
   33it.js      Found: 434 Missing: 2
   34ja.js      Found: 434 Missing: 2
   35km.js      Found: 299 Missing: 137
   36ko.js      Found: 318 Missing: 118
   37lt.js      Found: 331 Missing: 105
   38lv.js      Found: 308 Missing: 128
   39mn.js      Found: 326 Missing: 110
   40ms.js      Found: 287 Missing: 149
   41nb.js      Found: 325 Missing: 111
   42nl.js      Found: 327 Missing: 109
   43no.js      Found: 325 Missing: 111
   44pl.js      Found: 435 Missing: 1
   45pt-br.js   Found: 434 Missing: 2
   46pt.js      Found: 307 Missing: 129
   47ro.js      Found: 326 Missing: 110
   48ru.js      Found: 332 Missing: 104
   49sk.js      Found: 327 Missing: 109
   50sl.js      Found: 325 Missing: 111
   51sr.js      Found: 301 Missing: 135
   52sr-latn.js Found: 301 Missing: 135
   53sv.js      Found: 324 Missing: 112
   54th.js      Found: 312 Missing: 124
   55tr.js      Found: 332 Missing: 104
   56uk.js      Found: 435 Missing: 1
   57vi.js      Found: 435 Missing: 1
   58zh-cn.js   Found: 435 Missing: 1
   59zh.js      Found: 435 Missing: 1
 • _source/lang/fr.js

   
  396396                alertUrl        : 'Veuillez entrer l\'adresse de l\'image',
  397397                linkTab : 'Lien',
  398398                button2Img      : 'Voulez-vous transformer le bouton image sélectionné en simple image?',
  399                 img2Button      : 'Voulez-vous transformer l\'image en bouton image?'
   399                img2Button      : 'Voulez-vous transformer l\'image en bouton image?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/et.js

   
  396396                alertUrl        : 'Palun kirjuta pildi URL',
  397397                linkTab : 'Link',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/hr.js

   
  396396                alertUrl        : 'Unesite URL slike',
  397397                linkTab : 'Link',
  398398                button2Img      : 'Želite li promijeniti odabrani gumb u jednostavnu sliku?',
  399                 img2Button      : 'Želite li promijeniti odabranu sliku u gumb?'
   399                img2Button      : 'Želite li promijeniti odabranu sliku u gumb?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/nl.js

   
  396396                alertUrl        : 'Geef de URL van de afbeelding',
  397397                linkTab : 'Link',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/mn.js

   
  396396                alertUrl        : 'Зурагны URL-ын төрлийн сонгоно уу',
  397397                linkTab : 'Линк',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/pl.js

   
  396396                alertUrl        : 'Podaj adres obrazka.',
  397397                linkTab : 'Hiperłącze',
  398398                button2Img      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony przycisk graficzny do zwykłego obrazka?',
  399                 img2Button      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?'
   399                img2Button      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/th.js

   
  396396                alertUrl        : 'กรุณาระบุที่อยู่อ้างอิงออนไลน์ของไฟล์รูปภาพ (URL)',
  397397                linkTab : 'ลิ้งค์',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/it.js

   
  396396                alertUrl        : 'Devi inserire l\'URL per l\'immagine',
  397397                linkTab : 'Collegamento',
  398398                button2Img      : 'Vuoi trasformare il bottone immagine selezionato in un\'immagine semplice?',
  399                 img2Button      : 'Vuoi trasferomare l\'immagine selezionata in un bottone immagine?'
   399                img2Button      : 'Vuoi trasferomare l\'immagine selezionata in un bottone immagine?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/sl.js

   
  396396                alertUrl        : 'Vnesite URL slike',
  397397                linkTab : 'Povezava',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/lt.js

   
  396396                alertUrl        : 'Prašome įvesti vaizdo URL',
  397397                linkTab : 'Nuoroda',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/sr-latn.js

   
  396396                alertUrl        : 'Unesite URL slike',
  397397                linkTab : 'Link',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/lv.js

   
  396396                alertUrl        : 'Lūdzu norādīt attēla hipersaiti',
  397397                linkTab : 'Hipersaite',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/zh.js

   
  396396                alertUrl        : '請輸入影像 URL',
  397397                linkTab : '超連結',
  398398                button2Img      : '要把影像按鈕改成影像嗎?',
  399                 img2Button      : '要把影像改成影像按鈕嗎?'
   399                img2Button      : '要把影像改成影像按鈕嗎?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/ca.js

   
  396396                alertUrl        : 'Si us plau, escriviu la URL de la imatge',
  397397                linkTab : 'Enllaç',
  398398                button2Img      : 'Voleu transformar el botó d\'imatge seleccionat en una simple imatge?',
  399                 img2Button      : 'Voleu transformar la imatge seleccionada en un botó d\'imatge?'
   399                img2Button      : 'Voleu transformar la imatge seleccionada en un botó d\'imatge?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/en-ca.js

   
  396396                alertUrl        : 'Please type the image URL',
  397397                linkTab : 'Link',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?'
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/pt.js

   
  396396                alertUrl        : 'Por favor introduza o URL da imagem',
  397397                linkTab : 'Hiperligação',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/da.js

   
  396396                alertUrl        : 'Indtast stien til billedet',
  397397                linkTab : 'Hyperlink',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/sr.js

   
  396396                alertUrl        : 'Унесите УРЛ слике',
  397397                linkTab : 'Линк',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/tr.js

   
  396396                alertUrl        : 'Lütfen resmin URL\'sini yazınız',
  397397                linkTab : 'Köprü',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/fa.js

   
  396396                alertUrl        : 'لطفا URL تصویر را بنویسید',
  397397                linkTab : 'پیوند',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/bg.js

   
  396396                alertUrl        : 'Моля, въведете пълния път до изображението',
  397397                linkTab : 'Връзка',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/de.js

   
  396396                alertUrl        : 'Bitte geben Sie die Bild-URL an',
  397397                linkTab : 'Link',
  398398                button2Img      : 'Möchten Sie den gewählten Bild-Button in ein einfaches Bild umwandeln?',
  399                 img2Button      : 'Möchten Sie das gewählten Bild in einen Bild-Button umwandeln?'
   399                img2Button      : 'Möchten Sie das gewählten Bild in einen Bild-Button umwandeln?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/sv.js

   
  396396                alertUrl        : 'Var god och ange bildens URL',
  397397                linkTab : 'Länk',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/ja.js

   
  396396                alertUrl        : 'イメージのURLを入力してください。',
  397397                linkTab : 'リンク',
  398398                button2Img      : '選択したボタンを画像に置き換えますか?',
  399                 img2Button      : '選択した画像をボタンに置き換えますか?'
   399                img2Button      : '選択した画像をボタンに置き換えますか?',
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/he.js

   
  396396                alertUrl        : 'נא להקליד את כתובת התמונה',
  397397                linkTab : 'קישור',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/fi.js

   
  396396                alertUrl        : 'Kirjoita kuvan osoite (URL)',
  397397                linkTab : 'Linkki',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/hi.js

   
  396396                alertUrl        : 'तस्वीर का URL टाइप करें ',
  397397                linkTab : 'लिंक',
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/lang/eo.js

   
  396396                alertUrl        : 'Bonvolu tajpi la URL de la bildo',
  397397                linkTab : 'Link', // MISSING
  398398                button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   399                img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING
   400                urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
  400401        },
  401402
  402403        // Flash Dialog
 • _source/plugins/image/dialogs/image.js

   
  448448                                                                                                        element.setAttribute( 'src', '' );      // If removeAttribute doesn't work.
  449449                                                                                                        element.removeAttribute( 'src' );
  450450                                                                                                }
   451                                                                                        },
   452                                                                                        validate : function()
   453                                                                                        {
   454                                                                                                var dialog = this.getDialog();
   455
   456                                                                                                if ( dialog.getValueOf( 'info', 'txtUrl' ) )
   457                                                                                                        return true;
   458
   459                                                                                                var func = CKEDITOR.dialog.validate.notEmpty( editor.lang.image.urlMissing );
   460                                                                                                return func.apply( this );
  451461                                                                                        }
  452462                                                                                },
  453463                                                                                {
 • CHANGES.html

   
  245245                        copy and paste Flash content among different editor instances.</li>
  246246                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4193">#4193</a> : Automatic font color produced empty span on Firefox 3.5.</li>
  247247                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4186">#4186</a> : [FF] Fixed First open float panel cause host page scrollbar blinking.</li>
   248                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3898">#3898</a> : Added validation for URL presentance in Image dialog.</li>
  248249        </ul>
  249250        <h3>
  250251                CKEditor 3.0 RC</h3>
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy