Ticket #7055: 7055.patch

File 7055.patch, 24.5 KB (added by Anna Tomanek, 13 years ago)

Polish language file updated to 3.5.1 trunk version.

 • pl.js

   
  3131         * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
  3232         * of reading non-English words. So be careful while translating it.
  3333         */
  34         editorTitle : 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.', // MISSING
   34        editorTitle : 'Edytor tekstu sformatowanego, %1, w celu uzyskania pomocy naciśnij ALT 0.',
  3535
  3636        // ARIA descriptions.
  37         toolbar : 'Toolbar', // MISSING
  38         editor  : 'Rich Text Editor', // MISSING
   37        toolbar : 'Pasek narzędzi',
   38        editor  : 'Edytor tekstu sformatowanego',
  3939
  4040        // Toolbar buttons without dialogs.
  4141        source                  : 'Źródło dokumentu',
   
  5555        subscript               : 'Indeks dolny',
  5656        superscript             : 'Indeks górny',
  5757        horizontalrule  : 'Wstaw poziomą linię',
  58         pagebreak               : 'Wstaw odstęp',
  59         pagebreakAlt            : 'Page Break', // MISSING
   58        pagebreak               : 'Wstaw złamanie strony',
   59        pagebreakAlt    : 'Wstaw złamanie strony',
  6060        unlink                  : 'Usuń hiperłącze',
  6161        undo                    : 'Cofnij',
  6262        redo                    : 'Ponów',
   
  7373                flash                   : 'Flash',
  7474                form                    : 'Formularz',
  7575                checkbox                : 'Pole wyboru (checkbox)',
  76                 radio                   : 'Pole wyboru (radio)',
   76                radio                   : 'Przycisk opcji (radio)',
  7777                textField               : 'Pole tekstowe',
  7878                textarea                : 'Obszar tekstowy',
  7979                hiddenField             : 'Pole ukryte',
  8080                button                  : 'Przycisk',
  8181                select                  : 'Lista wyboru',
  82                 imageButton             : 'Przycisk-obrazek',
  83                 notSet                  : '<nie ustawione>',
   82                imageButton             : 'Przycisk graficzny',
   83                notSet                  : '<nie ustawiono>',
  8484                id                              : 'Id',
  8585                name                    : 'Nazwa',
  8686                langDir                 : 'Kierunek tekstu',
  8787                langDirLtr              : 'Od lewej do prawej (LTR)',
  8888                langDirRtl              : 'Od prawej do lewej (RTL)',
  8989                langCode                : 'Kod języka',
  90                 longDescr               : 'Długi opis hiperłącza',
   90                longDescr               : 'Adres URL długiego opisu',
  9191                cssClass                : 'Nazwa klasy CSS',
  9292                advisoryTitle   : 'Opis obiektu docelowego',
  9393                cssStyle                : 'Styl',
  9494                ok                              : 'OK',
  9595                cancel                  : 'Anuluj',
  96                 close                   : 'Close', // MISSING
  97                 preview                 : 'Preview', // MISSING
   96                close                   : 'Zamknij',
   97                preview                 : 'Podgląd',
  9898                generalTab              : 'Ogólne',
  9999                advancedTab             : 'Zaawansowane',
  100100                validateNumberFailed : 'Ta wartość nie jest liczbą.',
  101101                confirmNewPage  : 'Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Czy na pewno wczytać nową stronę?',
  102102                confirmCancel   : 'Pewne opcje zostały zmienione. Czy na pewno zamknąć okno dialogowe?',
  103                 options                 : 'Options', // MISSING
  104                 target                  : 'Target', // MISSING
  105                 targetNew               : 'New Window (_blank)', // MISSING
  106                 targetTop               : 'Topmost Window (_top)', // MISSING
  107                 targetSelf              : 'Same Window (_self)', // MISSING
  108                 targetParent    : 'Parent Window (_parent)', // MISSING
  109                 langDirLTR              : 'Left to Right (LTR)', // MISSING
  110                 langDirRTL              : 'Right to Left (RTL)', // MISSING
  111                 styles                  : 'Style', // MISSING
  112                 cssClasses              : 'Stylesheet Classes', // MISSING
   103                options                 : 'Opcje',
   104                target                  : 'Obiekt docelowy',
   105                targetNew               : 'Nowe okno (_blank)',
   106                targetTop               : 'Okno najwyżej w hierarchii (_top)',
   107                targetSelf              : 'To samo okno (_self)',
   108                targetParent    : 'Okno nadrzędne (_parent)',
   109                langDirLTR              : 'Od lewej do prawej (LTR)',
   110                langDirRTL              : 'Od prawej do lewej (RTL)',
   111                styles                  : 'Style',
   112                cssClasses              : 'Klasy arkusza stylów',
  113113                width                   : 'Szerokość',
  114114                height                  : 'Wysokość',
  115115                align                   : 'Wyrównaj',
   
  128128
  129129        contextmenu :
  130130        {
  131                 options : 'Context Menu Options' // MISSING
   131                options : 'Opcje menu kontekstowego'
  132132        },
  133133
  134134        // Special char dialog.
   
  136136        {
  137137                toolbar         : 'Wstaw znak specjalny',
  138138                title           : 'Wybierz znak specjalny',
  139                 options : 'Special Character Options' // MISSING
   139                options         : 'Opcje znaków specjalnych'
  140140        },
  141141
  142142        // Link dialog.
   
  147147                menu            : 'Edytuj hiperłącze',
  148148                title           : 'Hiperłącze',
  149149                info            : 'Informacje ',
  150                 target          : 'Cel',
   150                target          : 'Obiekt docelowy',
  151151                upload          : 'Wyślij',
  152152                advanced        : 'Zaawansowane',
  153153                type            : 'Typ hiperłącza',
  154                 toUrl           : 'URL', // MISSING
  155                 toAnchor        : 'Odnośnik wewnątrz strony',
   154                toUrl           : 'Adres URL',
   155                toAnchor        : 'Odnośnik wewnątrz strony (kotwica)',
  156156                toEmail         : 'Adres e-mail',
  157157                targetFrame             : '<ramka>',
  158158                targetPopup             : '<wyskakujące okno>',
  159                 targetFrameName : 'Nazwa Ramki Docelowej',
   159                targetFrameName : 'Nazwa ramki docelowej',
  160160                targetPopupName : 'Nazwa wyskakującego okna',
  161161                popupFeatures   : 'Właściwości wyskakującego okna',
  162162                popupResizable  : 'Skalowalny',
   
  175175                langDirRTL              : 'Od prawej do lewej (RTL)',
  176176                acccessKey              : 'Klawisz dostępu',
  177177                name                    : 'Nazwa',
  178                 langCode                : 'Kierunek tekstu',
  179                 tabIndex                : 'Indeks tabeli',
   178                langCode                : 'Kod języka',
   179                tabIndex                : 'Indeks kolejności',
  180180                advisoryTitle   : 'Opis obiektu docelowego',
  181181                advisoryContentType     : 'Typ MIME obiektu docelowego',
  182182                cssClasses              : 'Nazwa klasy CSS',
  183183                charset                 : 'Kodowanie znaków obiektu docelowego',
  184184                styles                  : 'Styl',
  185                 selectAnchor    : 'Wybierz etykietę',
  186                 anchorName              : 'Wg etykiety',
  187                 anchorId                : 'Wg identyfikatora elementu',
   185                selectAnchor    : 'Wybierz kotwicę',
   186                anchorName              : 'Wg nazwy',
   187                anchorId                : 'Wg identyfikatora',
  188188                emailAddress    : 'Adres e-mail',
  189189                emailSubject    : 'Temat',
  190190                emailBody               : 'Treść',
  191                 noAnchors               : '(W dokumencie nie zdefiniowano żadnych etykiet)',
   191                noAnchors               : '(W dokumencie nie zdefiniowano żadnych kotwic)',
  192192                noUrl                   : 'Podaj adres URL',
  193193                noEmail                 : 'Podaj adres e-mail'
  194194        },
   
  206206        // List style dialog
  207207        list:
  208208        {
  209                 numberedTitle           : 'Numbered List Properties', // MISSING
  210                 bulletedTitle           : 'Bulleted List Properties', // MISSING
  211                 type                            : 'Type', // MISSING
  212                 start                           : 'Start', // MISSING
  213                 validateStartNumber                             :'List start number must be a whole number.', // MISSING
  214                 circle                          : 'Circle', // MISSING
  215                 disc                            : 'Disc', // MISSING
  216                 square                          : 'Square', // MISSING
  217                 none                            : 'None', // MISSING
  218                 notset                          : '<not set>', // MISSING
  219                 armenian                        : 'Armenian numbering', // MISSING
  220                 georgian                        : 'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)', // MISSING
  221                 lowerRoman                      : 'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)', // MISSING
  222                 upperRoman                      : 'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)', // MISSING
  223                 lowerAlpha                      : 'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)', // MISSING
  224                 upperAlpha                      : 'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)', // MISSING
  225                 lowerGreek                      : 'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)', // MISSING
  226                 decimal                         : 'Decimal (1, 2, 3, etc.)', // MISSING
  227                 decimalLeadingZero      : 'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
   209                numberedTitle           : 'Właściwości list numerowanych',
   210                bulletedTitle           : 'Właściwości list wypunktowanych',
   211                type                            : 'Typ punktora',
   212                start                           : 'Początek',
   213                validateStartNumber     : 'Listę musi rozpoczynać liczba całkowita.',
   214                circle                          : 'Koło',
   215                disc                            : 'Okrąg',
   216                square                          : 'Kwadrat',
   217                none                            : 'Brak',
   218                notset                          : '<nie ustawiono>',
   219                armenian                        : 'Numerowanie armeńskie',
   220                georgian                        : 'Numerowanie gruzińskie (an, ban, gan itd.)',
   221                lowerRoman                      : 'Małe cyfry rzymskie (i, ii, iii, iv, v itd.)',
   222                upperRoman                      : 'Duże cyfry rzymskie (I, II, III, IV, V itd.)',
   223                lowerAlpha                      : 'Małe litery (a, b, c, d, e itd.)',
   224                upperAlpha                      : 'Duże litery (A, B, C, D, E itd.)',
   225                lowerGreek                      : 'Małe litery greckie (alpha, beta, gamma itd.)',
   226                decimal                         : 'Liczby (1, 2, 3 itd.)',
   227                decimalLeadingZero      : 'Liczby z początkowym zerem (01, 02, 03 itd.)'
  228228        },
  229229
  230230        // Find And Replace Dialog
   
  239239                matchCase                       : 'Uwzględnij wielkość liter',
  240240                matchWord                       : 'Całe słowa',
  241241                matchCyclic                     : 'Cykliczne dopasowanie',
  242                 replaceAll                      : 'Zastąp wszystko',
   242                replaceAll                      : 'Zamień wszystko',
  243243                replaceSuccessMsg       : '%1 wystąpień zastąpionych.'
  244244        },
  245245
   
  252252                deleteTable     : 'Usuń tabelę',
  253253                rows            : 'Liczba wierszy',
  254254                columns         : 'Liczba kolumn',
  255                 border          : 'Grubość ramki',
   255                border          : 'Grubość obramowania',
  256256                widthPx         : 'piksele',
  257257                widthPc         : '%',
  258                 widthUnit       : 'width unit', // MISSING
   258                widthUnit       : 'jednostka szerokości',
  259259                cellSpace       : 'Odstęp pomiędzy komórkami',
  260                 cellPad         : 'Margines wewnętrzny komórek',
   260                cellPad         : 'Dopełnienie komórek',
  261261                caption         : 'Tytuł',
  262262                summary         : 'Podsumowanie',
  263                 headers         : 'Nagłowki',
   263                headers         : 'Nagłówki',
  264264                headersNone             : 'Brak',
  265265                headersColumn   : 'Pierwsza kolumna',
  266266                headersRow              : 'Pierwszy wiersz',
  267267                headersBoth             : 'Oba',
  268                 invalidRows             : 'Liczba wierszy musi być liczbą większą niż 0.',
  269                 invalidCols             : 'Liczba kolumn musi być liczbą większą niż 0.',
  270                 invalidBorder   : 'Liczba obramowań musi być liczbą.',
   268                invalidRows             : 'Liczba wierszy musi być większa niż 0.',
   269                invalidCols             : 'Liczba kolumn musi być większa niż 0.',
   270                invalidBorder   : 'Wartość obramowania musi być liczbą.',
  271271                invalidWidth    : 'Szerokość tabeli musi być liczbą.',
  272272                invalidHeight   : 'Wysokość tabeli musi być liczbą.',
  273273                invalidCellSpacing      : 'Odstęp komórek musi być liczbą.',
   
  330330                type            : 'Typ',
  331331                typeBtn         : 'Przycisk',
  332332                typeSbm         : 'Wyślij',
  333                 typeRst         : 'Wyzeruj'
   333                typeRst         : 'Wyczyść'
  334334        },
  335335
  336336        // Checkbox and Radio Button Dialogs.
  337337        checkboxAndRadio :
  338338        {
  339339                checkboxTitle : 'Właściwości pola wyboru (checkbox)',
  340                 radioTitle      : 'Właściwości pola wyboru (radio)',
   340                radioTitle      : 'Właściwości przycisku opcji (radio)',
  341341                value           : 'Wartość',
  342342                selected        : 'Zaznaczone'
  343343        },
   
  360360                opAvail         : 'Dostępne opcje',
  361361                value           : 'Wartość',
  362362                size            : 'Rozmiar',
  363                 lines           : 'linii',
   363                lines           : 'wierszy',
  364364                chkMulti        : 'Wielokrotny wybór',
  365365                opText          : 'Tekst',
  366366                opValue         : 'Wartość',
   
  368368                btnModify       : 'Zmień',
  369369                btnUp           : 'Do góry',
  370370                btnDown         : 'Do dołu',
  371                 btnSetValue : 'Ustaw wartość zaznaczoną',
   371                btnSetValue : 'Ustaw jako zaznaczoną',
  372372                btnDelete       : 'Usuń'
  373373        },
  374374
   
  376376        textarea :
  377377        {
  378378                title           : 'Właściwości obszaru tekstowego',
  379                 cols            : 'Kolumnu',
  380                 rows            : 'Wiersze'
   379                cols            : 'Liczba kolumn',
   380                rows            : 'Liczba wierszy'
  381381        },
  382382
  383383        // Text Field Dialog.
   
  387387                name            : 'Nazwa',
  388388                value           : 'Wartość',
  389389                charWidth       : 'Szerokość w znakach',
  390                 maxChars        : 'Max. szerokość',
   390                maxChars        : 'Szerokość maksymalna',
  391391                type            : 'Typ',
  392392                typeText        : 'Tekst',
  393393                typePass        : 'Hasło'
   
  405405        image :
  406406        {
  407407                title           : 'Właściwości obrazka',
  408                 titleButton     : 'Właściwości przycisku obrazka',
   408                titleButton     : 'Właściwości przycisku graficznego',
  409409                menu            : 'Właściwości obrazka',
  410410                infoTab         : 'Informacje o obrazku',
  411411                btnUpload       : 'Wyślij',
  412412                upload          : 'Wyślij',
  413413                alt                     : 'Tekst zastępczy',
  414414                lockRatio       : 'Zablokuj proporcje',
  415                 unlockRatio     : 'Unlock Ratio', // MISSING
   415                unlockRatio     : 'Odblokuj proporcje',
  416416                resetSize       : 'Przywróć rozmiar',
  417                 border          : 'Ramka',
   417                border          : 'Obramowanie',
  418418                hSpace          : 'Odstęp poziomy',
  419419                vSpace          : 'Odstęp pionowy',
  420420                alertUrl        : 'Podaj adres obrazka.',
   
  422422                button2Img      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony przycisk graficzny do zwykłego obrazka?',
  423423                img2Button      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?',
  424424                urlMissing      : 'Podaj adres URL obrazka.',
  425                 validateBorder  : 'Border must be a whole number.', // MISSING
  426                 validateHSpace  : 'HSpace must be a whole number.', // MISSING
  427                 validateVSpace  : 'VSpace must be a whole number.' // MISSING
   425                validateBorder  : 'Wartość obramowania musi być liczbą całkowitą.',
   426                validateHSpace  : 'Wartość odstępu poziomego musi być liczbą całkowitą.',
   427                validateVSpace  : 'Wartość odstępu pionowego musi być liczbą całkowitą.'
  428428        },
  429429
  430430        // Flash Dialog
  431431        flash :
  432432        {
  433                 properties              : 'Właściwości elementu Flash',
   433                properties              : 'Właściwości obiektu Flash',
  434434                propertiesTab   : 'Właściwości',
  435                 title                   : 'Właściwości elementu Flash',
   435                title                   : 'Właściwości obiektu Flash',
  436436                chkPlay                 : 'Autoodtwarzanie',
  437437                chkLoop                 : 'Pętla',
  438438                chkMenu                 : 'Włącz menu',
  439                 chkFull                 : 'Dopuść pełny ekran',
   439                chkFull                 : 'Zezwól na pełny ekran',
  440440                scale                   : 'Skaluj',
  441441                scaleAll                : 'Pokaż wszystko',
  442                 scaleNoBorder   : 'Bez Ramki',
   442                scaleNoBorder   : 'Bez obramowania',
  443443                scaleFit                : 'Dokładne dopasowanie',
  444444                access                  : 'Dostęp skryptów',
  445445                accessAlways    : 'Zawsze',
   
  457457                qualityAutoLow  : 'Auto niska',
  458458                qualityLow              : 'Niska',
  459459                windowModeWindow: 'Okno',
  460                 windowModeOpaque: 'Nieprzeźroczyste',
  461                 windowModeTransparent : 'Przeźroczyste',
   460                windowModeOpaque: 'Nieprzezroczyste',
   461                windowModeTransparent : 'Przezroczyste',
  462462                windowMode              : 'Tryb okna',
  463                 flashvars               : 'Zmienne dla Flasha',
   463                flashvars               : 'Zmienne obiektu Flash',
  464464                bgcolor                 : 'Kolor tła',
  465465                hSpace                  : 'Odstęp poziomy',
  466466                vSpace                  : 'Odstęp pionowy',
   
  489489                noChanges               : 'Sprawdzanie zakończone: nie zmieniono żadnego słowa',
  490490                oneChange               : 'Sprawdzanie zakończone: zmieniono jedno słowo',
  491491                manyChanges             : 'Sprawdzanie zakończone: zmieniono %l słów',
  492                 ieSpellDownload : 'Słownik nie jest zainstalowany. Chcesz go ściągnąć?'
   492                ieSpellDownload : 'Słownik nie jest zainstalowany. Czy chcesz go pobrać?'
  493493        },
  494494
  495495        smiley :
  496496        {
  497                 toolbar : 'Emotikona',
  498                 title   : 'Wstaw emotikonę',
  499                 options : 'Smiley Options' // MISSING
   497                toolbar : 'Emotikony',
   498                title   : 'Wstaw emotikona',
   499                options : 'Opcje emotikonów'
  500500        },
  501501
  502502        elementsPath :
  503503        {
  504                 eleLabel : 'Elements path', // MISSING
   504                eleLabel : 'Ścieżka elementów',
  505505                eleTitle : 'element %1'
  506506        },
  507507
   
  513513        justify :
  514514        {
  515515                left    : 'Wyrównaj do lewej',
  516                 center  : 'Wyrównaj do środka',
   516                center  : 'Wyśrodkuj',
  517517                right   : 'Wyrównaj do prawej',
  518                 block   : 'Wyrównaj do lewej i prawej'
   518                block   : 'Wyjustuj'
  519519        },
  520520
  521521        blockquote : 'Cytat',
   
  525525                title           : 'Wklej',
  526526                cutError        : 'Ustawienia bezpieczeństwa Twojej przeglądarki nie pozwalają na automatyczne wycinanie tekstu. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+X.',
  527527                copyError       : 'Ustawienia bezpieczeństwa Twojej przeglądarki nie pozwalają na automatyczne kopiowanie tekstu. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+C.',
  528                 pasteMsg        : 'Proszę wkleić w poniższym polu używając klawiaturowego skrótu (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) i kliknąć <STRONG>OK</STRONG>.',
  529                 securityMsg     : 'Zabezpieczenia przeglądarki uniemożliwiają wklejenie danych bezpośrednio do edytora. Proszę dane wkleić ponownie w tym okienku.',
  530                 pasteArea       : 'Paste Area' // MISSING
   528                pasteMsg        : 'Wklej tekst w poniższym polu, używając skrótu klawiaturowego (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>), i kliknij <STRONG>OK</STRONG>.',
   529                securityMsg     : 'Zabezpieczenia przeglądarki uniemożliwiają wklejenie danych bezpośrednio do edytora. Proszę ponownie wkleić dane w tym oknie.',
   530                pasteArea       : 'Obszar wklejania'
  531531        },
  532532
  533533        pastefromword :
  534534        {
  535                 confirmCleanup  : 'Tekst, który chcesz wkleić, prawdopodobnie pochodzi z programu Word. Czy chcesz go wyczyścic przed wklejeniem?',
  536                 toolbar                 : 'Wklej z Worda',
  537                 title                   : 'Wklej z Worda',
  538                 error                   : 'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
   535                confirmCleanup  : 'Tekst, który chcesz wkleić, prawdopodobnie pochodzi z programu Microsoft Word. Czy chcesz go wyczyścić przed wklejeniem?',
   536                toolbar                 : 'Wklej z programu MS Word',
   537                title                   : 'Wklej z programu MS Word',
   538                error                   : 'Wyczyszczenie wklejonych danych nie było możliwe z powodu wystąpienia błędu.'
  539539        },
  540540
  541541        pasteText :
   
  548548        {
  549549                button                  : 'Szablony',
  550550                title                   : 'Szablony zawartości',
  551                 options : 'Template Options', // MISSING
  552                 insertOption    : 'Zastąp aktualną zawartość',
   551                options                 : 'Opcje szablonów',
   552                insertOption    : 'Zastąp obecną zawartość',
  553553                selectPromptMsg : 'Wybierz szablon do otwarcia w edytorze<br>(obecna zawartość okna edytora zostanie utracona):',
  554554                emptyListMsg    : '(Brak zdefiniowanych szablonów)'
  555555        },
   
  559559        stylesCombo :
  560560        {
  561561                label           : 'Styl',
  562                 panelTitle      : 'Formatting Styles', // MISSING
   562                panelTitle      : 'Style formatujące',
  563563                panelTitle1     : 'Style blokowe',
  564564                panelTitle2     : 'Style liniowe',
  565565                panelTitle3     : 'Style obiektowe'
   
  584584
  585585        div :
  586586        {
  587                 title                           : 'Create Div Container', // MISSING
  588                 toolbar                         : 'Create Div Container', // MISSING
  589                 cssClassInputLabel      : 'Stylesheet Classes', // MISSING
  590                 styleSelectLabel        : 'Style', // MISSING
  591                 IdInputLabel            : 'Id', // MISSING
  592                 languageCodeInputLabel  : ' Language Code', // MISSING
  593                 inlineStyleInputLabel   : 'Inline Style', // MISSING
  594                 advisoryTitleInputLabel : 'Advisory Title', // MISSING
  595                 langDirLabel            : 'Language Direction', // MISSING
  596                 langDirLTRLabel         : 'Left to Right (LTR)', // MISSING
  597                 langDirRTLLabel         : 'Right to Left (RTL)', // MISSING
  598                 edit                            : 'Edit Div', // MISSING
  599                 remove                          : 'Remove Div' // MISSING
   587                title                           : 'Utwórz pojemnik Div',
   588                toolbar                         : 'Utwórz pojemnik Div',
   589                cssClassInputLabel      : 'Klasy arkusza stylów',
   590                styleSelectLabel        : 'Styl',
   591                IdInputLabel            : 'Id',
   592                languageCodeInputLabel  : 'Kod języka',
   593                inlineStyleInputLabel   : 'Style liniowe',
   594                advisoryTitleInputLabel : 'Opis obiektu docelowego',
   595                langDirLabel            : 'Kierunek tekstu',
   596                langDirLTRLabel         : 'Od lewej do prawej (LTR)',
   597                langDirRTLLabel         : 'Od prawej do lewej (RTL)',
   598                edit                            : 'Edytuj pojemnik Div',
   599                remove                          : 'Usuń pojemnik Div'
  600600        },
  601601
  602602        iframe :
  603603        {
  604                 title           : 'IFrame Properties', // MISSING
  605                 toolbar         : 'IFrame', // MISSING
  606                 noUrl           : 'Please type the iframe URL', // MISSING
  607                 scrolling       : 'Enable scrollbars', // MISSING
  608                 border          : 'Show frame border' // MISSING
   604                title           : 'Właściwości elementu IFrame',
   605                toolbar         : 'IFrame',
   606                noUrl           : 'Podaj adres URL elementu IFrame',
   607                scrolling       : 'Włącz paski przewijania',
   608                border          : 'Pokaż obramowanie obiektu IFrame'
  609609        },
  610610
  611611        font :
   
  626626        {
  627627                textColorTitle  : 'Kolor tekstu',
  628628                bgColorTitle    : 'Kolor tła',
  629                 panelTitle              : 'Colors', // MISSING
   629                panelTitle              : 'Kolory',
  630630                auto                    : 'Automatycznie',
  631631                more                    : 'Więcej kolorów...'
  632632        },
  633633
  634634        colors :
  635635        {
  636                 '000' : 'Black', // MISSING
  637                 '800000' : 'Maroon', // MISSING
  638                 '8B4513' : 'Saddle Brown', // MISSING
  639                 '2F4F4F' : 'Dark Slate Gray', // MISSING
  640                 '008080' : 'Teal', // MISSING
  641                 '000080' : 'Navy', // MISSING
  642                 '4B0082' : 'Indigo', // MISSING
  643                 '696969' : 'Dark Gray', // MISSING
  644                 'B22222' : 'Fire Brick', // MISSING
  645                 'A52A2A' : 'Brown', // MISSING
  646                 'DAA520' : 'Golden Rod', // MISSING
  647                 '006400' : 'Dark Green', // MISSING
  648                 '40E0D0' : 'Turquoise', // MISSING
  649                 '0000CD' : 'Medium Blue', // MISSING
  650                 '800080' : 'Purple', // MISSING
  651                 '808080' : 'Gray', // MISSING
  652                 'F00' : 'Red', // MISSING
  653                 'FF8C00' : 'Dark Orange', // MISSING
  654                 'FFD700' : 'Gold', // MISSING
  655                 '008000' : 'Green', // MISSING
  656                 '0FF' : 'Cyan', // MISSING
  657                 '00F' : 'Blue', // MISSING
  658                 'EE82EE' : 'Violet', // MISSING
  659                 'A9A9A9' : 'Dim Gray', // MISSING
  660                 'FFA07A' : 'Light Salmon', // MISSING
  661                 'FFA500' : 'Orange', // MISSING
  662                 'FFFF00' : 'Yellow', // MISSING
  663                 '00FF00' : 'Lime', // MISSING
  664                 'AFEEEE' : 'Pale Turquoise', // MISSING
  665                 'ADD8E6' : 'Light Blue', // MISSING
  666                 'DDA0DD' : 'Plum', // MISSING
  667                 'D3D3D3' : 'Light Grey', // MISSING
  668                 'FFF0F5' : 'Lavender Blush', // MISSING
  669                 'FAEBD7' : 'Antique White', // MISSING
  670                 'FFFFE0' : 'Light Yellow', // MISSING
  671                 'F0FFF0' : 'Honeydew', // MISSING
  672                 'F0FFFF' : 'Azure', // MISSING
  673                 'F0F8FF' : 'Alice Blue', // MISSING
  674                 'E6E6FA' : 'Lavender', // MISSING
  675                 'FFF' : 'White' // MISSING
   636                '000' : 'Czarny',
   637                '800000' : 'Kasztanowy',
   638                '8B4513' : 'Czekoladowy',
   639                '2F4F4F' : 'Ciemnografitowy',
   640                '008080' : 'Morski',
   641                '000080' : 'Granatowy',
   642                '4B0082' : 'Indygo',
   643                '696969' : 'Ciemnoszary',
   644                'B22222' : 'Czerwień żelazowa',
   645                'A52A2A' : 'Brązowy',
   646                'DAA520' : 'Ciemnozłoty',
   647                '006400' : 'Ciemnozielony',
   648                '40E0D0' : 'Turkusowy',
   649                '0000CD' : 'Ciemnoniebieski',
   650                '800080' : 'Purpurowy',
   651                '808080' : 'Szary',
   652                'F00' : 'Czerwony',
   653                'FF8C00' : 'Ciemnopomarańczowy',
   654                'FFD700' : 'Złoty',
   655                '008000' : 'Zielony',
   656                '0FF' : 'Cyjan',
   657                '00F' : 'Niebieski',
   658                'EE82EE' : 'Fioletowy',
   659                'A9A9A9' : 'Przygaszony szary',
   660                'FFA07A' : 'Łososiowy',
   661                'FFA500' : 'Pomarańczowy',
   662                'FFFF00' : 'Żółty',
   663                '00FF00' : 'Limonkowy',
   664                'AFEEEE' : 'Bladoturkusowy',
   665                'ADD8E6' : 'Jasnoniebieski',
   666                'DDA0DD' : 'Śliwkowy',
   667                'D3D3D3' : 'Jasnoszary',
   668                'FFF0F5' : 'Jasnolawendowy',
   669                'FAEBD7' : 'Kremowobiały',
   670                'FFFFE0' : 'Jasnożółty',
   671                'F0FFF0' : 'Bladozielony',
   672                'F0FFFF' : 'Jasnolazurowy',
   673                'F0F8FF' : 'Jasnobłękitny',
   674                'E6E6FA' : 'Lawendowy',
   675                'FFF' : 'Biały'
  676676        },
  677677
  678678        scayt :
  679679        {
  680680                title                   : 'Sprawdź pisownię podczas pisania (SCAYT)',
  681                 opera_title             : 'Not supported by Opera', // MISSING
   681                opera_title             : 'Funkcja nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Opera',
  682682                enable                  : 'Włącz SCAYT',
  683683                disable                 : 'Wyłącz SCAYT',
  684                 about                   : 'Na temat SCAYT',
   684                about                   : 'Informacje o SCAYT',
  685685                toggle                  : 'Przełącz SCAYT',
  686686                options                 : 'Opcje',
  687687                langs                   : 'Języki',
   
  692692                emptyDic                : 'Nazwa słownika nie może być pusta.',
  693693
  694694                optionsTab              : 'Opcje',
  695                 allCaps                 : 'Ignore All-Caps Words', // MISSING
  696                 ignoreDomainNames : 'Ignore Domain Names', // MISSING
  697                 mixedCase               : 'Ignore Words with Mixed Case', // MISSING
  698                 mixedWithDigits : 'Ignore Words with Numbers', // MISSING
   695                allCaps                 : 'Ignoruj wyrazy pisane dużymi literami',
   696                ignoreDomainNames : 'Ignoruj nazwy domen',
   697                mixedCase               : 'Ignoruj wyrazy pisane dużymi i małymi literami',
   698                mixedWithDigits : 'Ignoruj wyrazy zawierające cyfry',
  699699
  700700                languagesTab    : 'Języki',
  701701
  702702                dictionariesTab : 'Słowniki',
  703                 dic_field_name  : 'Dictionary name', // MISSING
  704                 dic_create              : 'Create', // MISSING
  705                 dic_restore             : 'Restore', // MISSING
  706                 dic_delete              : 'Delete', // MISSING
  707                 dic_rename              : 'Rename', // MISSING
  708                 dic_info                : 'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.', // MISSING
  709 
  710                 aboutTab                : 'Na temat SCAYT'
   703                dic_field_name  : 'Nazwa słownika',
   704                dic_create              : 'Utwórz',
   705                dic_restore             : 'Przywróć',
   706                dic_delete              : 'Usuń',
   707                dic_rename              : 'Zmień nazwę',
   708                dic_info                : 'Początkowo słownik użytkownika przechowywany jest w cookie. Pliki cookie mają jednak ograniczoną pojemność. Jeśli słownik użytkownika przekroczy wielkość dopuszczalną dla pliku cookie, możliwe jest przechowanie go na naszym serwerze. W celu zapisania słownika na serwerze niezbędne jest nadanie mu nazwy. Jeśli słownik został już zapisany na serwerze, wystarczy podać jego nazwę i nacisnąć przycisk Przywróć.',
   709                aboutTab                : 'Informacje o SCAYT'
  711710        },
  712711
  713712        about :
  714713        {
  715                 title           : 'Na temat CKEditor',
  716                 dlgTitle        : 'Na temat CKEditor',
   714                title           : 'Informacje o programie CKEditor',
   715                dlgTitle        : 'Informacje o programie CKEditor',
  717716                moreInfo        : 'Informacje na temat licencji można znaleźć na naszej stronie:',
  718717                copy            : 'Copyright &copy; $1. Wszelkie prawa zastrzeżone.'
  719718        },
   
  725724        {
  726725                anchor          : 'Kotwica',
  727726                flash           : 'Animacja Flash',
  728                 iframe          : 'IFrame', // MISSING
  729                 hiddenfield     : 'Hidden Field', // MISSING
   727                iframe          : 'IFrame',
   728                hiddenfield     : 'Pole ukryte',
  730729                unknown         : 'Nieznany obiekt'
  731730        },
  732731
   
  735734        colordialog :
  736735        {
  737736                title           : 'Wybierz kolor',
  738                 options :       'Color Options', // MISSING
   737                options         : 'Opcje koloru',
  739738                highlight       : 'Zaznacz',
  740739                selected        : 'Wybrany',
  741740                clear           : 'Wyczyść'
  742741        },
  743742
  744         toolbarCollapse : 'Collapse Toolbar', // MISSING
  745         toolbarExpand   : 'Expand Toolbar', // MISSING
   743        toolbarCollapse : 'Zwiń pasek narzędzi',
   744        toolbarExpand   : 'Rozwiń pasek narzędzi',
  746745
  747746        bidi :
  748747        {
  749                 ltr : 'Text direction from left to right', // MISSING
  750                 rtl : 'Text direction from right to left' // MISSING
   748                ltr : 'Kierunek tekstu od lewej strony do prawej',
   749                rtl : 'Kierunek tekstu od prawej strony do lewej'
  751750        }
  752751};
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy