Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#1580 closed Bug (fixed)

Polish translation update

Reported by: B_aniaczek Owned by:
Priority: Low Milestone: FCKeditor 2.5
Component: General Version:
Keywords: Cc:

Description

Some strings to replace in pl.js:

Not translated yet:

AnchorDelete		: "Usuń kotwicę",
Blockquote			: "Cytat",
ShowBlocks			: "Pokaż bloki",
InsertRowAfter		: "Wstaw wiersz poniżej",
InsertRowBefore		: "Wstaw wiersz powyżej",
InsertColumnAfter	: "Wstaw kolumnę z prawej",
InsertColumnBefore	: "Wstaw kolumnę z lewej",
InsertCellAfter		: "Wstaw komórkę z lewej",
InsertCellBefore	: "Wstaw komórkę z prawej",
MergeRight			: "Połącz z komórką z prawej",
MergeDown			: "Połącz z komórką poniżej",
HorizontalSplitCell	: "Podziel komórkę poziomo",
VerticalSplitCell	: "Podziel komórkę pionowo",
DlnLnkMsgInvPopName	: "Nazwa wyskakującego okienka musi zaczynać się od znaku alfanumerycznego i nie może zawierać spacji",
DlgFindAndReplaceTitle	: "Znajdź i zamień",
DlgPasteSec			: "Zabezpieczenia przeglądarki uniemożliwiają wklejenie danych bezpośrednio do edytora. Proszę dane wkleić ponownie w tym okienku.",
DlgButtonTypeBtn	: "Przycisk",
DlgButtonTypeSbm	: "Wyślij",
DlgButtonTypeRst	: "Wyzeruj",
DlgLstStart			: "Początek",
DlgDocCharSetCE		: "Środkowoeuropejskie",
DlgDocCharSetCT		: "Chińskie tradycyjne (Big5)",
DlgDocCharSetCR		: "Cyrylica",
DlgDocCharSetGR		: "Greckie",
DlgDocCharSetJP		: "Japońskie",
DlgDocCharSetKR		: "Koreańskie",
DlgDocCharSetTR		: "Tureckie",
DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
DlgDocCharSetWE		: "Zachodnioeuropejskie",
DlgTemplatesReplace	: "Zastąp aktualną zawartość",
DlgDocMeCopy		: "Prawa autorskie",
DlgGenLongDescr		: "Długi opis hiperłącza",
DlgGenClass			: "Nazwa klasy CSS",
DlgGenTitle			: "Opis obiektu docelowego",
DlgGenContType		: "Typ MIME obiektu docelowego",
DlgGenLinkCharset	: "Kodowanie znaków obiektu docelowego",
DlgImgLinkTab		: "Hiperłącze",
DlgLnkUpload		: "Wyślij",
BrowseServerBlocked : "Nie można otworzyć okno menadżera plików. Upewnij się, że wszystkie blokady wyskakujących okienek są wyłączone.",
DlgSpellBtnUndo		: "Cofnij",

Translated, but with errors:

DlgDocDocType		: "Nagłówek typu dokumentu",
DlgGenNotSet		: "<nie ustawione>",

Translated, but I think they should be corrected:

DlgCheckboxSelected	: "Zaznaczone",
Checkbox			: "Pole wyboru (checkbox)",
RadioButton			: "Pole wyboru (radio)",
ImageButton			: "Przycisk-obrazek",
CheckboxProp		: "Właściwości pola wyboru (checkbox)",
RadioButtonProp		: "Właściwości pola wyboru (radio)",
DialogBlocked		: "Nie można otworzyć okna dialogowego. Upewnij się, że wszystkie blokady wyskakujących okienek są wyłączone.",

Change History (4)

comment:1 follow-up: Changed 9 years ago by martinkou

I'm merging your suggested changes, but are you sure the following translation is correct?

InsertColumnAfter	: "Wstaw kolumnę z prawej",
InsertColumnBefore	: "Wstaw kolumnę z lewej",
InsertCellAfter		: "Wstaw komórkę z lewej",
InsertCellBefore	: "Wstaw komórkę z prawej",

Sorry I don't know Polish so I don't really know what the Polish translation means. But it seems strange to me that for column insertions the word "lewej" correlates with "before", but for cell insertions the word "lewej" correlates with "after".

Could you please confirm whether this is the correct translation? I'll merge the rest of your changes once I've got your confirmation.

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 9 years ago by B_aniaczek

Replying to martinkou:

I'm merging your suggested changes, but are you sure the following translation is correct?

InsertColumnAfter	: "Wstaw kolumnę z prawej",
InsertColumnBefore	: "Wstaw kolumnę z lewej",
InsertCellAfter		: "Wstaw komórkę z lewej",
InsertCellBefore	: "Wstaw komórkę z prawej",

Sorry I don't know Polish so I don't really know what the Polish translation means. But it seems strange to me that for column insertions the word "lewej" correlates with "before", but for cell insertions the word "lewej" correlates with "after".

Could you please confirm whether this is the correct translation? I'll merge the rest of your changes once I've got your confirmation.

For sure you are right :) on the right side == z prawej on the left side == z lewej

Correct is:

InsertColumnAfter : "Wstaw kolumnę z prawej", InsertColumnBefore : "Wstaw kolumnę z lewej", InsertCellAfter : "Wstaw komórkę z prawej", InsertCellBefore : "Wstaw komórkę z lewej",

comment:3 Changed 9 years ago by fredck

  • Milestone set to FCKeditor 2.5

comment:4 Changed 9 years ago by martinkou

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

Fixed with [1135].

Click here for more info about our SVN system.

Note: See TracTickets for help on using tickets.
© 2003 – 2016 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy