Ticket #4120: 4120.patch

File 4120.patch, 14.5 KB (added by Tobiasz Cudnik, 14 years ago)
 • _source/lang/pl.js

   
  3131         * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
  3232         * of reading non-English words. So be careful while translating it.
  3333         */
  34         editorTitle             : 'Rich text editor, %1', // MISSING
   34        editorTitle             : 'Wzbogacony edytor treści, %1',
  3535
  3636        // Toolbar buttons without dialogs.
  3737        source                  : 'Źródło dokumentu',
   
  8888                cssStyle                : 'Styl',
  8989                ok                              : 'OK',
  9090                cancel                  : 'Anuluj',
  91                 generalTab              : 'General', // MISSING
   91                generalTab              : 'Ogólne',
  9292                advancedTab             : 'Zaawansowane',
  93                 validateNumberFailed    : 'This value is not a number.', // MISSING
  94                 confirmNewPage  : 'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?', // MISSING
  95                 confirmCancel   : 'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?', // MISSING
   93                validateNumberFailed    : 'Ta wartość nie jest liczbą.',
   94                confirmNewPage  : 'Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Czy na pewno wczytać nową stronę ?',
   95                confirmCancel   : 'Pewne opcje zostały zmienione. Czy na pewno zamknąć okno dialogowe ?',
  9696
  9797                // Put the voice-only part of the label in the span.
  98                 unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>' // MISSING
   98                unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, niedostępne</span>'
  9999        },
  100100
  101101        // Special char dialog.
   
  112112                menu            : 'Edytuj hiperłącze',
  113113                title           : 'Hiperłącze',
  114114                info            : 'Informacje ',
  115                 target          : 'Cel',
  116115                upload          : 'Wyślij',
  117116                advanced        : 'Zaawansowane',
  118117                type            : 'Typ hiperłącza',
   
  129128                targetFrameName : 'Nazwa Ramki Docelowej',
  130129                targetPopupName : 'Nazwa wyskakującego okna',
  131130                popupFeatures   : 'Właściwości wyskakującego okna',
  132                 popupResizable  : 'Resizable', // MISSING
   131                popupResizable  : 'Skalowalny',
  133132                popupStatusBar  : 'Pasek statusu',
  134133                popupLocationBar        : 'Pasek adresu',
  135134                popupToolbar    : 'Pasek narzędzi',
   
  141140                popupLeft               : 'Pozycja w poziomie',
  142141                popupHeight             : 'Wysokość',
  143142                popupTop                : 'Pozycja w pionie',
  144                 id                              : 'Id', // MISSING
   143                id                              : 'Id',
  145144                langDir                 : 'Kierunek tekstu',
  146145                langDirNotSet   : '<nie ustawione>',
  147146                langDirLTR              : 'Od lewej do prawej (LTR)',
   
  187186                notFoundMsg                     : 'Nie znaleziono szukanego hasła.',
  188187                matchCase                       : 'Uwzględnij wielkość liter',
  189188                matchWord                       : 'Całe słowa',
  190                 matchCyclic                     : 'Match cyclic', // MISSING
   189                matchCyclic                     : 'Cykliczne dopasowanie',
  191190                replaceAll                      : 'Zastąp wszystko',
  192                 replaceSuccessMsg       : '%1 occurrence(s) replaced.' // MISSING
   191                replaceSuccessMsg       : '%1 wystąpień zastąpionych.'
  193192        },
  194193
  195194        // Table Dialog
   
  215214                cellPad         : 'Margines wewnętrzny komórek',
  216215                caption         : 'Tytuł',
  217216                summary         : 'Podsumowanie',
  218                 headers         : 'Headers', // MISSING
  219                 headersNone             : 'None', // MISSING
  220                 headersColumn   : 'First column', // MISSING
  221                 headersRow              : 'First Row', // MISSING
  222                 headersBoth             : 'Both', // MISSING
  223                 invalidRows             : 'Number of rows must be a number greater than 0.', // MISSING
  224                 invalidCols             : 'Number of columns must be a number greater than 0.', // MISSING
  225                 invalidBorder   : 'Border size must be a number.', // MISSING
  226                 invalidWidth    : 'Table width must be a number.', // MISSING
  227                 invalidHeight   : 'Table height must be a number.', // MISSING
  228                 invalidCellSpacing      : 'Cell spacing must be a number.', // MISSING
  229                 invalidCellPadding      : 'Cell padding must be a number.', // MISSING
   217                headers         : 'Nagłowki',
   218                headersNone             : 'Brak',
   219                headersColumn   : 'Pierwsza kolumna',
   220                headersRow              : 'Pierwszy wiersz',
   221                headersBoth             : 'Oba',
   222                invalidRows             : 'Liczba wierszy musi być liczbą większą niż 0.',
   223                invalidCols             : 'Liczba kolumn musi być liczbą większą niż 0.',
   224                invalidBorder   : 'Liczba obramowań musi być liczbą.',
   225                invalidWidth    : 'Szerokość tabeli musi być liczbą.',
   226                invalidHeight   : 'Wysokość tabeli musi być liczbą.',
   227                invalidCellSpacing      : 'Odstęp komórek musi być liczbą.',
   228                invalidCellPadding      : 'Dopełnienie komórek musi być liczbą.',
  230229
  231230                cell :
  232231                {
   
  239238                        mergeDown               : 'Połącz z komórką poniżej',
  240239                        splitHorizontal : 'Podziel komórkę poziomo',
  241240                        splitVertical   : 'Podziel komórkę pionowo',
  242                         title                   : 'Cell Properties', // MISSING
  243                         cellType                : 'Cell Type', // MISSING
  244                         rowSpan                 : 'Rows Span', // MISSING
  245                         colSpan                 : 'Columns Span', // MISSING
  246                         wordWrap                : 'Word Wrap', // MISSING
  247                         hAlign                  : 'Horizontal Alignment', // MISSING
  248                         vAlign                  : 'Vertical Alignment', // MISSING
  249                         alignTop                : 'Top', // MISSING
  250                         alignMiddle             : 'Middle', // MISSING
  251                         alignBottom             : 'Bottom', // MISSING
  252                         alignBaseline   : 'Baseline', // MISSING
  253                         bgColor                 : 'Background Color', // MISSING
  254                         borderColor             : 'Border Color', // MISSING
  255                         data                    : 'Data', // MISSING
  256                         header                  : 'Header', // MISSING
  257                         yes                             : 'Yes', // MISSING
  258                         no                              : 'No', // MISSING
  259                         invalidWidth    : 'Cell width must be a number.', // MISSING
  260                         invalidHeight   : 'Cell height must be a number.', // MISSING
  261                         invalidRowSpan  : 'Rows span must be a whole number.', // MISSING
  262                         invalidColSpan  : 'Columns span must be a whole number.' // MISSING
   241                        title                   : 'Właściwości komórki',
   242                        cellType                : 'Typ komórki',
   243                        rowSpan                 : 'Scalenie wierszy',
   244                        colSpan                 : 'Scalenie komórek',
   245                        wordWrap                : 'Zawijanie słów',
   246                        hAlign                  : 'Wyrównanie poziome',
   247                        vAlign                  : 'Wyrównanie pionowe',
   248                        alignTop                : 'Góra',
   249                        alignMiddle             : 'Środek',
   250                        alignBottom             : 'Dół',
   251                        alignBaseline   : 'Linia bazowa',
   252                        bgColor                 : 'Kolor tła',
   253                        borderColor             : 'Kolor obramowania',
   254                        data                    : 'Dane',
   255                        header                  : 'Nagłowek',
   256                        yes                             : 'Tak',
   257                        no                              : 'Nie',
   258                        invalidWidth    : 'Szerokość komórki musi być liczbą.',
   259                        invalidHeight   : 'Wysokość komórki musi być liczbą.',
   260                        invalidRowSpan  : 'Scalenie wierszy musi być liczbą całkowitą.',
   261                        invalidColSpan  : 'Scalenie komórek musi być liczbą całkowitą.'
  263262                },
  264263
  265264                row :
   
  306305                menu            : 'Właściwości formularza',
  307306                action          : 'Akcja',
  308307                method          : 'Metoda',
  309                 encoding        : 'Encoding', // MISSING
   308                encoding        : 'Kodowanie',
  310309                target          : 'Cel',
  311310                targetNotSet    : '<nie ustawione>',
  312311                targetNew       : 'Nowe okno (_blank)',
   
  395394                preview : 'Podgląd',
  396395                alertUrl        : 'Podaj adres obrazka.',
  397396                linkTab : 'Hiperłącze',
  398                 button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   397                button2Img      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony przycisk graficzny do zwykłego obrazka?',
   398                img2Button      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?'
  400399        },
  401400
  402401        // Flash Dialog
  403402        flash :
  404403        {
  405404                properties              : 'Właściwości elementu Flash',
  406                 propertiesTab   : 'Properties', // MISSING
   405                propertiesTab   : 'Właściwości',
  407406                title           : 'Właściwości elementu Flash',
  408407                chkPlay         : 'Auto Odtwarzanie',
  409408                chkLoop         : 'Pętla',
  410409                chkMenu         : 'Włącz menu',
  411                 chkFull         : 'Allow Fullscreen', // MISSING
   410                chkFull         : 'Dopuść pełny ekran',
  412411                scale           : 'Skaluj',
  413412                scaleAll                : 'Pokaż wszystko',
  414413                scaleNoBorder   : 'Bez Ramki',
  415414                scaleFit                : 'Dokładne dopasowanie',
  416                 access                  : 'Script Access', // MISSING
  417                 accessAlways    : 'Always', // MISSING
  418                 accessSameDomain        : 'Same domain', // MISSING
  419                 accessNever     : 'Never', // MISSING
   415                access                  : 'Dostęp skryptów',
   416                accessAlways    : 'Zawsze',
   417                accessSameDomain        : 'Ta sama domena',
   418                accessNever     : 'Nigdy',
  420419                align           : 'Wyrównaj',
  421420                alignLeft       : 'Do lewej',
  422421                alignAbsBottom: 'Do dołu',
   
  427426                alignRight      : 'Do prawej',
  428427                alignTextTop    : 'Do góry tekstu',
  429428                alignTop        : 'Do góry',
  430                 quality         : 'Quality', // MISSING
  431                 qualityBest              : 'Best', // MISSING
  432                 qualityHigh              : 'High', // MISSING
  433                 qualityAutoHigh  : 'Auto High', // MISSING
  434                 qualityMedium    : 'Medium', // MISSING
  435                 qualityAutoLow   : 'Auto Low', // MISSING
  436                 qualityLow               : 'Low', // MISSING
  437                 windowModeWindow         : 'Window', // MISSING
  438                 windowModeOpaque         : 'Opaque', // MISSING
  439                 windowModeTransparent    : 'Transparent', // MISSING
  440                 windowMode      : 'Window mode', // MISSING
  441                 flashvars       : 'Variables for Flash', // MISSING
   429                quality         : 'Jakość',
   430                qualityBest              : 'Najlepsza',
   431                qualityHigh              : 'Wysoka',
   432                qualityAutoHigh  : 'Auto wysoka',
   433                qualityMedium    : 'Średnia',
   434                qualityAutoLow   : 'Auto niska',
   435                qualityLow               : 'Niska',
   436                windowModeWindow         : 'Okno',
   437                windowModeOpaque         : 'Nieprzeźroczyste',
   438                windowModeTransparent    : 'Przeźroczyste',
   439                windowMode      : 'Tryb okna',
   440                flashvars       : 'Zmienne dla Flash\'a',
  442441                bgcolor : 'Kolor tła',
  443442                width   : 'Szerokość',
  444443                height  : 'Wysokość',
  445444                hSpace  : 'Odstęp poziomy',
  446445                vSpace  : 'Odstęp pionowy',
  447446                validateSrc : 'Podaj adres URL',
  448                 validateWidth : 'Width must be a number.', // MISSING
  449                 validateHeight : 'Height must be a number.', // MISSING
  450                 validateHSpace : 'HSpace must be a number.', // MISSING
  451                 validateVSpace : 'VSpace must be a number.' // MISSING
   447                validateWidth : 'Szerokość musi być liczbą.',
   448                validateHeight : 'Wysokość musi być liczbą.',
   449                validateHSpace : 'Odstęp poziomy musi być liczbą.',
   450                validateVSpace : 'Odstęp pionowy musi być liczbą.'
  452451        },
  453452
  454453        // Speller Pages Dialog
  455454        spellCheck :
  456455        {
  457456                toolbar                 : 'Sprawdź pisownię',
  458                 title                   : 'Spell Check', // MISSING
  459                 notAvailable    : 'Sorry, but service is unavailable now.', // MISSING
  460                 errorLoading    : 'Error loading application service host: %s.', // MISSING
   457                title                   : 'Sprawdź pisownię',
   458                notAvailable    : 'Przepraszamy, ale usługa jest obecnie niedostępna.',
   459                errorLoading    : 'Błąd wczytywania hosta aplikacji usługi: %s.',
  461460                notInDic                : 'Słowa nie ma w słowniku',
  462461                changeTo                : 'Zmień na',
  463462                btnIgnore               : 'Ignoruj',
   
  482481
  483482        elementsPath :
  484483        {
  485                 eleTitle : '%1 element' // MISSING
   484                eleTitle : 'element %1'
  486485        },
  487486
  488487        numberedlist : 'Lista numerowana',
   
  538537        stylesCombo :
  539538        {
  540539                label : 'Styl',
  541                 voiceLabel : 'Styles', // MISSING
  542                 panelVoiceLabel : 'Select a style', // MISSING
  543                 panelTitle1 : 'Block Styles', // MISSING
  544                 panelTitle2 : 'Inline Styles', // MISSING
  545                 panelTitle3 : 'Object Styles' // MISSING
   540                voiceLabel : 'Style',
   541                panelVoiceLabel : 'Wybierz styl',
   542                panelTitle1 : 'Style blokowe',
   543                panelTitle2 : 'Style liniowe',
   544                panelTitle3 : 'Style obiektowe'
  546545        },
  547546
  548547        format :
  549548        {
  550549                label : 'Format',
  551                 voiceLabel : 'Format', // MISSING
   550                voiceLabel : 'Format',
  552551                panelTitle : 'Format',
  553                 panelVoiceLabel : 'Select a paragraph format', // MISSING
   552                panelVoiceLabel : 'Wybierz paragraf do sformatowania',
  554553
  555554                tag_p : 'Normalny',
  556555                tag_pre : 'Tekst sformatowany',
   
  561560                tag_h4 : 'Nagłówek 4',
  562561                tag_h5 : 'Nagłówek 5',
  563562                tag_h6 : 'Nagłówek 6',
  564                 tag_div : 'Normal (DIV)' // MISSING
   563                tag_div : 'Normalny (DIV)'
  565564        },
  566565
  567566        font :
  568567        {
  569568                label : 'Czcionka',
  570                 voiceLabel : 'Font', // MISSING
   569                voiceLabel : 'Czcionka',
  571570                panelTitle : 'Czcionka',
  572                 panelVoiceLabel : 'Select a font' // MISSING
   571                panelVoiceLabel : 'Select a font'
  573572        },
  574573
  575574        fontSize :
  576575        {
  577576                label : 'Rozmiar',
  578                 voiceLabel : 'Font Size', // MISSING
   577                voiceLabel : 'Rozmiar czcionki',
  579578                panelTitle : 'Rozmiar',
  580                 panelVoiceLabel : 'Select a font size' // MISSING
   579                panelVoiceLabel : 'Select a font size'
  581580        },
  582581
  583582        colorButton :
   
  634633
  635634        scayt :
  636635        {
  637                 title : 'Spell Check As You Type', // MISSING
  638                 enable : 'Enable SCAYT', // MISSING
  639                 disable : 'Disable SCAYT', // MISSING
  640                 about : 'About SCAYT', // MISSING
  641                 toggle : 'Toggle SCAYT', // MISSING
  642                 options : 'Options', // MISSING
  643                 langs : 'Languages', // MISSING
  644                 moreSuggestions : 'More suggestions', // MISSING
  645                 ignore : 'Ignore', // MISSING
  646                 ignoreAll : 'Ignore All', // MISSING
  647                 addWord : 'Add Word', // MISSING
  648                 emptyDic : 'Dictionary name should not be empty.', // MISSING
  649                 optionsTab : 'Options', // MISSING
  650                 languagesTab : 'Languages', // MISSING
  651                 dictionariesTab : 'Dictionaries', // MISSING
  652                 aboutTab : 'About' // MISSING
   636                title : 'Sprawdź pisowanie podczas pisania',
   637                enable : 'Włącz SCAYT',
   638                disable : 'Wyłącz SCAYT',
   639                about : 'Na temat SCAYT',
   640                toggle : 'Toggle SCAYT',
   641                options : 'Opcje',
   642                langs : 'Języki',
   643                moreSuggestions : 'Więcej sugestii',
   644                ignore : 'Ignoruj',
   645                ignoreAll : 'Ignoruj wszystkie',
   646                addWord : 'Dodaj słowo',
   647                emptyDic : 'Nazwa słownika nie może być pusta.',
   648                optionsTab : 'Opcje',
   649                languagesTab : 'Języki',
   650                dictionariesTab : 'Słowniki',
   651                aboutTab : 'Na temat...'
  653652        },
  654653
  655654        about :
  656655        {
  657                 title : 'About CKEditor', // MISSING
  658                 dlgTitle : 'About CKEditor', // MISSING
  659                 moreInfo : 'For licensing information please visit our web site:', // MISSING
  660                 copy : 'Copyright &copy; $1. All rights reserved.' // MISSING
   656                title : 'Na temat CKEditor',
   657                dlgTitle : 'Na temat CKEditor',
   658                moreInfo : 'Informacje na temat licencji można znaleźć na naszej stronie:',
   659                copy : 'Copyright &copy; $1. Wszelkie prawa zastrzeżone.'
  661660        },
  662661
  663         maximize : 'Maximize', // MISSING
   662        maximize : 'Maksymalizuj',
  664663
  665664        fakeobjects :
  666665        {
  667                 anchor : 'Anchor', // MISSING
  668                 flash : 'Flash Animation', // MISSING
  669                 div : 'Page Break', // MISSING
  670                 unknown : 'Unknown Object' // MISSING
   666                anchor : 'Kotwica',
   667                flash : 'Animacja Flash',
   668                div : 'Separator stron',
   669                unknown : 'Nieznany obiekt'
  671670        },
  672671
  673         resize : 'Drag to resize' // MISSING
   672        resize : 'Przeciągnij, aby zmienić rozmiar'
  674673};
 • CHANGES.html

   
  142142                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4089">#4089</a> : Ukrainian.</li>
  143143                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4091">#4091</a> : Japanese</li>
  144144                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4115">#4115</a> : Simplified Chinese</li>
   145                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4120">#4120</a> : Polish</li>
  145146                </ul></li>
  146147                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3984">#3984</a> : [IE]The pre-formatted style is generating error.</li>
  147148                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3946">#3946</a> : Fixed unable to hide contextmenu.</li>
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy