Ticket #4120: 4120_2.patch

File 4120_2.patch, 15.0 KB (added by Tobiasz Cudnik, 15 years ago)
 • _source/lang/pl.js

   
  3131         * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
  3232         * of reading non-English words. So be careful while translating it.
  3333         */
  34         editorTitle             : 'Rich text editor, %1', // MISSING
   34        editorTitle             : 'Wzbogacony edytor treści, %1',
  3535
  3636        // Toolbar buttons without dialogs.
  3737        source                  : 'Źródło dokumentu',
   
  8888                cssStyle                : 'Styl',
  8989                ok                              : 'OK',
  9090                cancel                  : 'Anuluj',
  91                 generalTab              : 'General', // MISSING
   91                generalTab              : 'Ogólne',
  9292                advancedTab             : 'Zaawansowane',
  93                 validateNumberFailed    : 'This value is not a number.', // MISSING
  94                 confirmNewPage  : 'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?', // MISSING
  95                 confirmCancel   : 'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?', // MISSING
   93                validateNumberFailed    : 'Ta wartość nie jest liczbą.',
   94                confirmNewPage  : 'Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Czy na pewno wczytać nową stronę ?',
   95                confirmCancel   : 'Pewne opcje zostały zmienione. Czy na pewno zamknąć okno dialogowe ?',
  9696
  9797                // Put the voice-only part of the label in the span.
  98                 unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>' // MISSING
   98                unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, niedostępne</span>'
  9999        },
  100100
  101101        // Special char dialog.
   
  129129                targetFrameName : 'Nazwa Ramki Docelowej',
  130130                targetPopupName : 'Nazwa wyskakującego okna',
  131131                popupFeatures   : 'Właściwości wyskakującego okna',
  132                 popupResizable  : 'Resizable', // MISSING
   132                popupResizable  : 'Skalowalny',
  133133                popupStatusBar  : 'Pasek statusu',
  134134                popupLocationBar        : 'Pasek adresu',
  135135                popupToolbar    : 'Pasek narzędzi',
   
  141141                popupLeft               : 'Pozycja w poziomie',
  142142                popupHeight             : 'Wysokość',
  143143                popupTop                : 'Pozycja w pionie',
  144                 id                              : 'Id', // MISSING
   144                id                              : 'Id',
  145145                langDir                 : 'Kierunek tekstu',
  146146                langDirNotSet   : '<nie ustawione>',
  147147                langDirLTR              : 'Od lewej do prawej (LTR)',
   
  187187                notFoundMsg                     : 'Nie znaleziono szukanego hasła.',
  188188                matchCase                       : 'Uwzględnij wielkość liter',
  189189                matchWord                       : 'Całe słowa',
  190                 matchCyclic                     : 'Match cyclic', // MISSING
   190                matchCyclic                     : 'Cykliczne dopasowanie',
  191191                replaceAll                      : 'Zastąp wszystko',
  192                 replaceSuccessMsg       : '%1 occurrence(s) replaced.' // MISSING
   192                replaceSuccessMsg       : '%1 wystąpień zastąpionych.'
  193193        },
  194194
  195195        // Table Dialog
   
  215215                cellPad         : 'Margines wewnętrzny komórek',
  216216                caption         : 'Tytuł',
  217217                summary         : 'Podsumowanie',
  218                 headers         : 'Headers', // MISSING
  219                 headersNone             : 'None', // MISSING
  220                 headersColumn   : 'First column', // MISSING
  221                 headersRow              : 'First Row', // MISSING
  222                 headersBoth             : 'Both', // MISSING
  223                 invalidRows             : 'Number of rows must be a number greater than 0.', // MISSING
  224                 invalidCols             : 'Number of columns must be a number greater than 0.', // MISSING
  225                 invalidBorder   : 'Border size must be a number.', // MISSING
  226                 invalidWidth    : 'Table width must be a number.', // MISSING
  227                 invalidHeight   : 'Table height must be a number.', // MISSING
  228                 invalidCellSpacing      : 'Cell spacing must be a number.', // MISSING
  229                 invalidCellPadding      : 'Cell padding must be a number.', // MISSING
   218                headers         : 'Nagłowki',
   219                headersNone             : 'Brak',
   220                headersColumn   : 'Pierwsza kolumna',
   221                headersRow              : 'Pierwszy wiersz',
   222                headersBoth             : 'Oba',
   223                invalidRows             : 'Liczba wierszy musi być liczbą większą niż 0.',
   224                invalidCols             : 'Liczba kolumn musi być liczbą większą niż 0.',
   225                invalidBorder   : 'Liczba obramowań musi być liczbą.',
   226                invalidWidth    : 'Szerokość tabeli musi być liczbą.',
   227                invalidHeight   : 'Wysokość tabeli musi być liczbą.',
   228                invalidCellSpacing      : 'Odstęp komórek musi być liczbą.',
   229                invalidCellPadding      : 'Dopełnienie komórek musi być liczbą.',
  230230
  231231                cell :
  232232                {
   
  239239                        mergeDown               : 'Połącz z komórką poniżej',
  240240                        splitHorizontal : 'Podziel komórkę poziomo',
  241241                        splitVertical   : 'Podziel komórkę pionowo',
  242                         title                   : 'Cell Properties', // MISSING
  243                         cellType                : 'Cell Type', // MISSING
  244                         rowSpan                 : 'Rows Span', // MISSING
  245                         colSpan                 : 'Columns Span', // MISSING
  246                         wordWrap                : 'Word Wrap', // MISSING
  247                         hAlign                  : 'Horizontal Alignment', // MISSING
  248                         vAlign                  : 'Vertical Alignment', // MISSING
  249                         alignTop                : 'Top', // MISSING
  250                         alignMiddle             : 'Middle', // MISSING
  251                         alignBottom             : 'Bottom', // MISSING
  252                         alignBaseline   : 'Baseline', // MISSING
  253                         bgColor                 : 'Background Color', // MISSING
  254                         borderColor             : 'Border Color', // MISSING
  255                         data                    : 'Data', // MISSING
  256                         header                  : 'Header', // MISSING
  257                         yes                             : 'Yes', // MISSING
  258                         no                              : 'No', // MISSING
  259                         invalidWidth    : 'Cell width must be a number.', // MISSING
  260                         invalidHeight   : 'Cell height must be a number.', // MISSING
  261                         invalidRowSpan  : 'Rows span must be a whole number.', // MISSING
  262                         invalidColSpan  : 'Columns span must be a whole number.' // MISSING
   242                        title                   : 'Właściwości komórki',
   243                        cellType                : 'Typ komórki',
   244                        rowSpan                 : 'Scalenie wierszy',
   245                        colSpan                 : 'Scalenie komórek',
   246                        wordWrap                : 'Zawijanie słów',
   247                        hAlign                  : 'Wyrównanie poziome',
   248                        vAlign                  : 'Wyrównanie pionowe',
   249                        alignTop                : 'Góra',
   250                        alignMiddle             : 'Środek',
   251                        alignBottom             : 'Dół',
   252                        alignBaseline   : 'Linia bazowa',
   253                        bgColor                 : 'Kolor tła',
   254                        borderColor             : 'Kolor obramowania',
   255                        data                    : 'Dane',
   256                        header                  : 'Nagłowek',
   257                        yes                             : 'Tak',
   258                        no                              : 'Nie',
   259                        invalidWidth    : 'Szerokość komórki musi być liczbą.',
   260                        invalidHeight   : 'Wysokość komórki musi być liczbą.',
   261                        invalidRowSpan  : 'Scalenie wierszy musi być liczbą całkowitą.',
   262                        invalidColSpan  : 'Scalenie komórek musi być liczbą całkowitą.'
  263263                },
  264264
  265265                row :
   
  306306                menu            : 'Właściwości formularza',
  307307                action          : 'Akcja',
  308308                method          : 'Metoda',
  309                 encoding        : 'Encoding', // MISSING
   309                encoding        : 'Kodowanie',
  310310                target          : 'Cel',
  311311                targetNotSet    : '<nie ustawione>',
  312312                targetNew       : 'Nowe okno (_blank)',
   
  395395                preview : 'Podgląd',
  396396                alertUrl        : 'Podaj adres obrazka.',
  397397                linkTab : 'Hiperłącze',
  398                 button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING
   398                button2Img      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony przycisk graficzny do zwykłego obrazka?',
   399                img2Button      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?'
  400400        },
  401401
  402402        // Flash Dialog
  403403        flash :
  404404        {
  405405                properties              : 'Właściwości elementu Flash',
  406                 propertiesTab   : 'Properties', // MISSING
   406                propertiesTab   : 'Właściwości',
  407407                title           : 'Właściwości elementu Flash',
  408408                chkPlay         : 'Auto Odtwarzanie',
  409409                chkLoop         : 'Pętla',
  410410                chkMenu         : 'Włącz menu',
  411                 chkFull         : 'Allow Fullscreen', // MISSING
   411                chkFull         : 'Dopuść pełny ekran',
  412412                scale           : 'Skaluj',
  413413                scaleAll                : 'Pokaż wszystko',
  414414                scaleNoBorder   : 'Bez Ramki',
  415415                scaleFit                : 'Dokładne dopasowanie',
  416                 access                  : 'Script Access', // MISSING
  417                 accessAlways    : 'Always', // MISSING
  418                 accessSameDomain        : 'Same domain', // MISSING
  419                 accessNever     : 'Never', // MISSING
   416                access                  : 'Dostęp skryptów',
   417                accessAlways    : 'Zawsze',
   418                accessSameDomain        : 'Ta sama domena',
   419                accessNever     : 'Nigdy',
  420420                align           : 'Wyrównaj',
  421421                alignLeft       : 'Do lewej',
  422422                alignAbsBottom: 'Do dołu',
   
  427427                alignRight      : 'Do prawej',
  428428                alignTextTop    : 'Do góry tekstu',
  429429                alignTop        : 'Do góry',
  430                 quality         : 'Quality', // MISSING
  431                 qualityBest              : 'Best', // MISSING
  432                 qualityHigh              : 'High', // MISSING
  433                 qualityAutoHigh  : 'Auto High', // MISSING
  434                 qualityMedium    : 'Medium', // MISSING
  435                 qualityAutoLow   : 'Auto Low', // MISSING
  436                 qualityLow               : 'Low', // MISSING
  437                 windowModeWindow         : 'Window', // MISSING
  438                 windowModeOpaque         : 'Opaque', // MISSING
  439                 windowModeTransparent    : 'Transparent', // MISSING
  440                 windowMode      : 'Window mode', // MISSING
  441                 flashvars       : 'Variables for Flash', // MISSING
   430                quality         : 'Jakość',
   431                qualityBest              : 'Najlepsza',
   432                qualityHigh              : 'Wysoka',
   433                qualityAutoHigh  : 'Auto wysoka',
   434                qualityMedium    : 'Średnia',
   435                qualityAutoLow   : 'Auto niska',
   436                qualityLow               : 'Niska',
   437                windowModeWindow         : 'Okno',
   438                windowModeOpaque         : 'Nieprzeźroczyste',
   439                windowModeTransparent    : 'Przeźroczyste',
   440                windowMode      : 'Tryb okna',
   441                flashvars       : 'Zmienne dla Flash\'a',
  442442                bgcolor : 'Kolor tła',
  443443                width   : 'Szerokość',
  444444                height  : 'Wysokość',
  445445                hSpace  : 'Odstęp poziomy',
  446446                vSpace  : 'Odstęp pionowy',
  447447                validateSrc : 'Podaj adres URL',
  448                 validateWidth : 'Width must be a number.', // MISSING
  449                 validateHeight : 'Height must be a number.', // MISSING
  450                 validateHSpace : 'HSpace must be a number.', // MISSING
  451                 validateVSpace : 'VSpace must be a number.' // MISSING
   448                validateWidth : 'Szerokość musi być liczbą.',
   449                validateHeight : 'Wysokość musi być liczbą.',
   450                validateHSpace : 'Odstęp poziomy musi być liczbą.',
   451                validateVSpace : 'Odstęp pionowy musi być liczbą.'
  452452        },
  453453
  454454        // Speller Pages Dialog
  455455        spellCheck :
  456456        {
  457457                toolbar                 : 'Sprawdź pisownię',
  458                 title                   : 'Spell Check', // MISSING
  459                 notAvailable    : 'Sorry, but service is unavailable now.', // MISSING
  460                 errorLoading    : 'Error loading application service host: %s.', // MISSING
   458                title                   : 'Sprawdź pisownię',
   459                notAvailable    : 'Przepraszamy, ale usługa jest obecnie niedostępna.',
   460                errorLoading    : 'Błąd wczytywania hosta aplikacji usługi: %s.',
  461461                notInDic                : 'Słowa nie ma w słowniku',
  462462                changeTo                : 'Zmień na',
  463463                btnIgnore               : 'Ignoruj',
   
  482482
  483483        elementsPath :
  484484        {
  485                 eleTitle : '%1 element' // MISSING
   485                eleTitle : 'element %1'
  486486        },
  487487
  488488        numberedlist : 'Lista numerowana',
   
  538538        stylesCombo :
  539539        {
  540540                label : 'Styl',
  541                 voiceLabel : 'Styles', // MISSING
  542                 panelVoiceLabel : 'Select a style', // MISSING
  543                 panelTitle1 : 'Block Styles', // MISSING
  544                 panelTitle2 : 'Inline Styles', // MISSING
  545                 panelTitle3 : 'Object Styles' // MISSING
   541                voiceLabel : 'Style',
   542                panelVoiceLabel : 'Wybierz styl',
   543                panelTitle1 : 'Style blokowe',
   544                panelTitle2 : 'Style liniowe',
   545                panelTitle3 : 'Style obiektowe'
  546546        },
  547547
  548548        format :
  549549        {
  550550                label : 'Format',
  551                 voiceLabel : 'Format', // MISSING
   551                voiceLabel : 'Format',
  552552                panelTitle : 'Format',
  553                 panelVoiceLabel : 'Select a paragraph format', // MISSING
   553                panelVoiceLabel : 'Wybierz paragraf do sformatowania',
  554554
  555555                tag_p : 'Normalny',
  556556                tag_pre : 'Tekst sformatowany',
   
  561561                tag_h4 : 'Nagłówek 4',
  562562                tag_h5 : 'Nagłówek 5',
  563563                tag_h6 : 'Nagłówek 6',
  564                 tag_div : 'Normal (DIV)' // MISSING
   564                tag_div : 'Normalny (DIV)'
  565565        },
  566566
  567567        font :
  568568        {
  569569                label : 'Czcionka',
  570                 voiceLabel : 'Font', // MISSING
   570                voiceLabel : 'Czcionka',
  571571                panelTitle : 'Czcionka',
  572                 panelVoiceLabel : 'Select a font' // MISSING
   572                panelVoiceLabel : 'Select a font'
  573573        },
  574574
  575575        fontSize :
  576576        {
  577577                label : 'Rozmiar',
  578                 voiceLabel : 'Font Size', // MISSING
   578                voiceLabel : 'Rozmiar czcionki',
  579579                panelTitle : 'Rozmiar',
  580                 panelVoiceLabel : 'Select a font size' // MISSING
   580                panelVoiceLabel : 'Select a font size'
  581581        },
  582582
  583583        colorButton :
   
  634634
  635635        scayt :
  636636        {
  637                 title : 'Spell Check As You Type', // MISSING
  638                 enable : 'Enable SCAYT', // MISSING
  639                 disable : 'Disable SCAYT', // MISSING
  640                 about : 'About SCAYT', // MISSING
  641                 toggle : 'Toggle SCAYT', // MISSING
  642                 options : 'Options', // MISSING
  643                 langs : 'Languages', // MISSING
  644                 moreSuggestions : 'More suggestions', // MISSING
  645                 ignore : 'Ignore', // MISSING
  646                 ignoreAll : 'Ignore All', // MISSING
  647                 addWord : 'Add Word', // MISSING
  648                 emptyDic : 'Dictionary name should not be empty.', // MISSING
  649                 optionsTab : 'Options', // MISSING
  650                 languagesTab : 'Languages', // MISSING
  651                 dictionariesTab : 'Dictionaries', // MISSING
  652                 aboutTab : 'About' // MISSING
   637                title : 'Sprawdź pisowanie podczas pisania (SCAYT)',
   638                enable : 'Włącz SCAYT',
   639                disable : 'Wyłącz SCAYT',
   640                about : 'Na temat SCAYT',
   641                toggle : 'Toggle SCAYT',
   642                options : 'Opcje',
   643                langs : 'Języki',
   644                moreSuggestions : 'Więcej sugestii',
   645                ignore : 'Ignoruj',
   646                ignoreAll : 'Ignoruj wszystkie',
   647                addWord : 'Dodaj słowo',
   648                emptyDic : 'Nazwa słownika nie może być pusta.',
   649                optionsTab : 'Opcje',
   650                languagesTab : 'Języki',
   651                dictionariesTab : 'Słowniki',
   652                aboutTab : 'Na temat SCAYT'
  653653        },
  654654
  655655        about :
  656656        {
  657                 title : 'About CKEditor', // MISSING
  658                 dlgTitle : 'About CKEditor', // MISSING
  659                 moreInfo : 'For licensing information please visit our web site:', // MISSING
  660                 copy : 'Copyright &copy; $1. All rights reserved.' // MISSING
   657                title : 'Na temat CKEditor',
   658                dlgTitle : 'Na temat CKEditor',
   659                moreInfo : 'Informacje na temat licencji można znaleźć na naszej stronie:',
   660                copy : 'Copyright &copy; $1. Wszelkie prawa zastrzeżone.'
  661661        },
  662662
  663         maximize : 'Maximize', // MISSING
   663        maximize : 'Maksymalizuj',
  664664
  665665        fakeobjects :
  666666        {
  667                 anchor : 'Anchor', // MISSING
  668                 flash : 'Flash Animation', // MISSING
  669                 div : 'Page Break', // MISSING
  670                 unknown : 'Unknown Object' // MISSING
   667                anchor : 'Kotwica',
   668                flash : 'Animacja Flash',
   669                div : 'Separator stron',
   670                unknown : 'Nieznany obiekt'
  671671        },
  672672
  673         resize : 'Drag to resize' // MISSING
   673        resize : 'Przeciągnij, aby zmienić rozmiar'
  674674};
 • CHANGES.html

   
  142142                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4089">#4089</a> : Ukrainian.</li>
  143143                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4091">#4091</a> : Japanese</li>
  144144                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4115">#4115</a> : Simplified Chinese</li>
   145                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4120">#4120</a> : Polish</li>
  145146                </ul></li>
  146147                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3984">#3984</a> : [IE]The pre-formatted style is generating error.</li>
  147148                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3946">#3946</a> : Fixed unable to hide contextmenu.</li>
 • _source/lang/_translationstatus.txt

   
  4141nb.js      Found: 325 Missing: 110
  4242nl.js      Found: 327 Missing: 108
  4343no.js      Found: 325 Missing: 110
  44 pl.js      Found: 325 Missing: 110
   44pl.js      Found: 435 Missing: 0
  4545pt-br.js   Found: 434 Missing: 1
  4646pt.js      Found: 307 Missing: 128
  4747ro.js      Found: 326 Missing: 109
  4848ru.js      Found: 332 Missing: 103
  4949sk.js      Found: 327 Missing: 108
  5050sl.js      Found: 325 Missing: 110
  51 sr-latn.js Found: 301 Missing: 134
  5251sr.js      Found: 301 Missing: 134
   52sr-latn.js Found: 301 Missing: 134
  5353sv.js      Found: 324 Missing: 111
  5454th.js      Found: 312 Missing: 123
  5555tr.js      Found: 332 Missing: 103
  5656uk.js      Found: 435 Missing: 0
  5757vi.js      Found: 326 Missing: 109
  58 zh-cn.js   Found: 332 Missing: 103
   58zh-cn.js   Found: 435 Missing: 0
  5959zh.js      Found: 327 Missing: 108
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy