Opened 16 years ago

Closed 16 years ago

#1580 closed Bug (fixed)

Polish translation update

Reported by: B_aniaczek Owned by:
Priority: Low Milestone: FCKeditor 2.5
Component: General Version:
Keywords: Cc:

Description

Some strings to replace in pl.js:

Not translated yet:

AnchorDelete		: "Usuń kotwicę",
Blockquote			: "Cytat",
ShowBlocks			: "Pokaż bloki",
InsertRowAfter		: "Wstaw wiersz poniżej",
InsertRowBefore		: "Wstaw wiersz powyżej",
InsertColumnAfter	: "Wstaw kolumnę z prawej",
InsertColumnBefore	: "Wstaw kolumnę z lewej",
InsertCellAfter		: "Wstaw komórkę z lewej",
InsertCellBefore	: "Wstaw komórkę z prawej",
MergeRight			: "Połącz z komórką z prawej",
MergeDown			: "Połącz z komórką poniżej",
HorizontalSplitCell	: "Podziel komórkę poziomo",
VerticalSplitCell	: "Podziel komórkę pionowo",
DlnLnkMsgInvPopName	: "Nazwa wyskakującego okienka musi zaczynać się od znaku alfanumerycznego i nie może zawierać spacji",
DlgFindAndReplaceTitle	: "Znajdź i zamień",
DlgPasteSec			: "Zabezpieczenia przeglądarki uniemożliwiają wklejenie danych bezpośrednio do edytora. Proszę dane wkleić ponownie w tym okienku.",
DlgButtonTypeBtn	: "Przycisk",
DlgButtonTypeSbm	: "Wyślij",
DlgButtonTypeRst	: "Wyzeruj",
DlgLstStart			: "Początek",
DlgDocCharSetCE		: "Środkowoeuropejskie",
DlgDocCharSetCT		: "Chińskie tradycyjne (Big5)",
DlgDocCharSetCR		: "Cyrylica",
DlgDocCharSetGR		: "Greckie",
DlgDocCharSetJP		: "Japońskie",
DlgDocCharSetKR		: "Koreańskie",
DlgDocCharSetTR		: "Tureckie",
DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
DlgDocCharSetWE		: "Zachodnioeuropejskie",
DlgTemplatesReplace	: "Zastąp aktualną zawartość",
DlgDocMeCopy		: "Prawa autorskie",
DlgGenLongDescr		: "Długi opis hiperłącza",
DlgGenClass			: "Nazwa klasy CSS",
DlgGenTitle			: "Opis obiektu docelowego",
DlgGenContType		: "Typ MIME obiektu docelowego",
DlgGenLinkCharset	: "Kodowanie znaków obiektu docelowego",
DlgImgLinkTab		: "Hiperłącze",
DlgLnkUpload		: "Wyślij",
BrowseServerBlocked : "Nie można otworzyć okno menadżera plików. Upewnij się, że wszystkie blokady wyskakujących okienek są wyłączone.",
DlgSpellBtnUndo		: "Cofnij",

Translated, but with errors:

DlgDocDocType		: "Nagłówek typu dokumentu",
DlgGenNotSet		: "<nie ustawione>",

Translated, but I think they should be corrected:

DlgCheckboxSelected	: "Zaznaczone",
Checkbox			: "Pole wyboru (checkbox)",
RadioButton			: "Pole wyboru (radio)",
ImageButton			: "Przycisk-obrazek",
CheckboxProp		: "Właściwości pola wyboru (checkbox)",
RadioButtonProp		: "Właściwości pola wyboru (radio)",
DialogBlocked		: "Nie można otworzyć okna dialogowego. Upewnij się, że wszystkie blokady wyskakujących okienek są wyłączone.",

Change History (4)

comment:1 Changed 16 years ago by Martin Kou

I'm merging your suggested changes, but are you sure the following translation is correct?

InsertColumnAfter	: "Wstaw kolumnę z prawej",
InsertColumnBefore	: "Wstaw kolumnę z lewej",
InsertCellAfter		: "Wstaw komórkę z lewej",
InsertCellBefore	: "Wstaw komórkę z prawej",

Sorry I don't know Polish so I don't really know what the Polish translation means. But it seems strange to me that for column insertions the word "lewej" correlates with "before", but for cell insertions the word "lewej" correlates with "after".

Could you please confirm whether this is the correct translation? I'll merge the rest of your changes once I've got your confirmation.

comment:2 in reply to:  1 Changed 16 years ago by B_aniaczek

Replying to martinkou:

I'm merging your suggested changes, but are you sure the following translation is correct?

InsertColumnAfter	: "Wstaw kolumnę z prawej",
InsertColumnBefore	: "Wstaw kolumnę z lewej",
InsertCellAfter		: "Wstaw komórkę z lewej",
InsertCellBefore	: "Wstaw komórkę z prawej",

Sorry I don't know Polish so I don't really know what the Polish translation means. But it seems strange to me that for column insertions the word "lewej" correlates with "before", but for cell insertions the word "lewej" correlates with "after".

Could you please confirm whether this is the correct translation? I'll merge the rest of your changes once I've got your confirmation.

For sure you are right :) on the right side == z prawej on the left side == z lewej

Correct is:

InsertColumnAfter : "Wstaw kolumnę z prawej", InsertColumnBefore : "Wstaw kolumnę z lewej", InsertCellAfter : "Wstaw komórkę z prawej", InsertCellBefore : "Wstaw komórkę z lewej",

comment:3 Changed 16 years ago by Frederico Caldeira Knabben

Milestone: FCKeditor 2.5

comment:4 Changed 16 years ago by Martin Kou

Resolution: fixed
Status: newclosed

Fixed with [1135].

Click here for more info about our SVN system.

Note: See TracTickets for help on using tickets.
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy